വിദ്യാഭ്യാസ മന:ശാസ്ത്രം - 1

Share it:
1. ഇന്ത്യയിലെ പ്രചീനകാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?
Answer :- വൈദിക കാല വിദ്യാഭ്യാസം

2. വൈദിക കാല വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തെ തുടർവിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം ?
Answer :- ഗുരുകുലം

3. വേദങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ട ഭാഷ ?
Answer :- സംസ്കൃതം

4. വേദങ്ങൾ മുഖ്യമായും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആരുടെ ജീവിതത്തെയാണ്?
Answer :- ആര്യന്മാർ

5. ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യസത്തിൽ അധ്യയനത്തിനായി ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന്റെ സന്നിധിയിലേയ്ക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്ന ചടങ്ങാണ്?

Answer :- ഉപനയനം

6. വൈദിക കാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആണ്ടവസാന പഠന പ്രക്രിയയാണ്?
Answer :- ഉപസർജ്ജനം

7. ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം?
Answer :- ആത്മസാക്ഷാത്കാരം

8. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമായ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ വെറും മിഥ്യയാണെന്ന ബോധം ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെ നേടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്?
Answer :- ആത്മസാക്ഷാത്കാരം

9. വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഉന്നത പഠനത്തിനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ?
Answer :- പരിക്ഷത്തുകൾ

10. വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ പാഠന പദ്ധതിയിൽ മുൻതൂക്കം നൽകിയത്?
Answer :- വേദസാഹിത്യം

LGS Classroom,LGS Operation Vijay,Thozhilvartha Harisree,thozhilvartha,thozhilveedhi,LGS Exam Special Questions,LGS Questions,PSC LGS Questions,kerala psc LGS Questions,LGS Expected Questions,psc LGS Expected Questions,keralapsc LGS Expected Questions,LGS Previous Questions,psc dc Previous Questions,kerala dc Previous Questions,LDC Study materials,LGS free Study materials,LGS Study materials download, LGS free Study materials download,KERALA PSC LGS Questions, KPSC LGS Questions, Kerala PSC Last Grade Servants Questions, Kerala PSC Last Grade Servants Expected Questions, Kerala PSC Last Grade Servants Malayalam Questions, KPSC Last Grade Servants Malayalam Questions, PSC Last Grade Servants Malayalam Questions, KPSC Last Grade Servants Malayalam Questions, Last Grade Servants Expected Malayalam Questions, last grade malayalam psc question and answers, last grade servant questions and answers in malayalam pdf, last grade servant online practice test, Expected Questions from Renaissance In Kerala | Renaissance In Kerala Study Note | Renaissance in Kerala Free Download | Kerala PSC Renaissance In Kerala Study Note | Study Note of Ayya Vaikundar | Kerala PSC Renaissance Questions | PSC Renaissance Questions | Study Note of Brahmananda Swami Sivayogi | Study Note of Chattampi Swami | Study Note of Sree Narayana Guru | Study Note of Vagbhatananda | Study Note of Thycaud Ayya | Study Note of Poikayil Yohannan (Kumara Guru) | Study Note of Ayyankali | Study Note of Pandit Karuppan | Study Note of Mannathu Padmanabhan | Study Note of V.T.Bhattathirippad | Study Note of Dr. Palpu | Study Note of Kumaranasan | Study Note of Vakkom Moulavi | Study Note of Blessed Kuriakose Elias Chavara,

Share it:

Psychology Questions

Post A Comment:

1 comments:

  1. Good initiative thk u
    Please upload psycology
    in english

    ReplyDelete