വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചയം തുടങ്ങി യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് അപേക്ഷ നൽകിയ ശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് Confirmation നൽകിയിട്ട് ഹാജരാകുകയോ ഹാജരാകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കെതിരെ Rules of Procedure Rule 22 പ്രകാരം ഉചിതമായ ശിക്ഷാനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ അപേക്ഷ അയയ്‌ക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വയ്‌ക്കുക.
Recent PostAll the recent news you need to know
View All

LP/UP School Assistant New Rank List in June 2021

കഴിഞ്ഞ നവംബർ ഏഴിന് നടത്തിയ യു.പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയുടെയും നവംബർ 24-ന് നടത്തിയ എൽ.പി സ്കൂൾ പരീക്ഷയുടെയും മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി വര...

LP School Assistant, UP School Assistant Short List Soon, More Candidates can include in this list :)

രണ്ടു മാസം മുൻപ് നടന്ന എൽ.പി, യു. പി സ്കൂൾ അസിൻറ് പരീക്ഷയുടെ ചുരുക്കപ്പെട്ടിക ഉടൻ പ്രസിദ്ധികരിക്കാൻ പി.എസ്.സി തീരുമാനിച്ചു. ഫെബ്രുവരി അവസാനത...