Kerala PSC FIELD ASSISTANT Answer Key 25 February 2017

Kerala PSC Question Paper Code 29/2017 Answer Key | Kerala PSC FIELD ASSISTANT Answer Key 25 February 2017 | Kerala PSC LABORATORY ASSISTANT Answer Key 25 February 2017 | Kerala PSC JUNIOR LAB ASSISTANT Answer Key 25 February 2017 | PSC HOUSE KEEPER Answer Key 4 February 2017 | PSC FIELD ASSISTANT Answer Key 25 February 2017 | PSC LABORATORY ASSISTANT Answer Key 25 February 2017 |Field Assistant Health Services Department Kerala PSC Solved Question paper | Kerala PSC Field Assistant Health Services Department Solved Questions | Kerala PSC Question 29/2017 Answer Key | PSC Question Paper Code 29/2017 Answer Key | KPSC Question Paper Code 29/2017 Answer Key | PSC Question Paper 29/2017 Answer Key


1. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവ് മലിനീകരണം നടക്കുന്ന നദി?
Answer :- കുന്തിപ്പുഴ
2. ഇന്ത്യയുടെ നോബേൽ സമ്മാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്‌കാരം ഏത്?
Answer :- ഭട്നാഗർ അവാർഡ്
3. ബ്രിട്ടീഷ് വാർത്ത ഏജൻസിയായ റോയിട്ടറുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പത്രം?
Answer :- സ്വദേശാഭിമാനി
4. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി?
Answer :- മിസോസ്ഫിയർ
5. മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയാണ്?
Answer :- ഓസോൺ ശോഷണം
6. ഭാഗ, ബലി, ശുൽക എന്നിവ മൗര്യകാലഘട്ടത്തിലെ വിവിധയിനം ...................... ആണ്.
Answer :- നികുതികൾ
7. കുടിവെള്ള ശേഖരണത്തിനായി സുരങ്ക കിണറുകൾ (Horizontal Wells) കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ?
Answer :- കാസർഗോഡ്
8. പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലയളവ്?
Answer :- 2012-2017
9. ലോകത്തിലെ ആദ്യ ശിശു സൗഹാർദ്ദ നഗരം?
Answer :- ഷാർജ
10. UNDP യുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം മാനവ വികസന സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥാനം?
Answer :- 135
11. ഇടുക്കി ആർച്ച് ഡാം നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച രാജ്യം?
Answer :- കാനഡ
12. ഏത് ഭേദഗതി അനുസരിച്ചാണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്?
Answer :- 42 ആം ഭേദഗതി
13. കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്ത് പാസ്സാക്കിയ നിയമം?
Answer :- 1963-ലെ കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ ബിൽ
14. വൈരാജ്യം ഏത്?റ്റ് വിപ്ലവം നടന്ന
Answer :- ചെക്കോസ്ലോവാക്യ

Renaissance in Kerala E-Book
You can buy Renaissance in Kerala E-Book prepared by WWW.KERALAPSCHELPER.COM from Us. In this book we included notes of Renaissance leaders like Sree Narayana Guru, Chattambi Swamikal, Ayyankali etc...and Also Include 300+ Previous PSC Questions and Expected Questions.

15. ഉൽക്കകൾ കത്തി ചാരമാകുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി?
Answer :- മിസോസ്ഫിയർ
16. അശോകൻറെ ശാസനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭാഷ?
Answer :- ബ്രഹ്മി
17. കൗടില്യൻറെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന സപ്താംഗങ്ങളിൽ ഉൾപെടാത്തത്? [അമാത്യൻ, ദണ്ഡ, സ്വാമി, ധമ്മ]
Answer :- ധമ്മ
18. ഗ്ലോബൽ വാച്ച് എന്നത് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ പ്രശസ്തി നേടിയ ഒരു ............ ആണ്.
Answer :- മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന
19. കരിവെള്ളൂർ സമരം നടന്ന വർഷം ?
Answer :- 1946
20. Secondary-Higher Secondary തലത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം സാർവത്രികമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക പദ്ധതിയാണ്?
Answer :- RMSA
21. വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ധാതുക്കൾ?
Answer :- സിലിക്ക, അലുമിന
22. ലോക മണ്ണു ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്?
Answer :-ഉത്തരമില്ല (ഡിസംബർ 5)
23. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ദ്വിമണ്ഡല നിയമനിർമ്മാണ സഭയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്?
Answer :- ബിഹാർ
24. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏജൻസിയായ 'Survey of India' യുടെ ചുമതലയാണ്:
Answer :- ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.
25. ഓരോ വസ്തുവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജ്ജത്തിൻറെ അളവാണ്:
Answer :- സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചർ
FULL QUESTIONS PLEASE VISIT :- KERALA PSC PEREVIOUS QUESTION PAPER

Related Post

Previous
Next Post »

4 comments

Write comments
B4BLOOD
AUTHOR
26 February, 2017 delete

need complete answer.. pls upload

Reply
avatar
shiju
AUTHOR
27 February, 2017 delete

ദയവായി ബാക്കി ഉത്തരങ്ങൾ കൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ.

Reply
avatar
shiju
AUTHOR
27 February, 2017 delete

ദയവായി ബാക്കി ഉത്തരങ്ങൾ കൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ.

Reply
avatar