എല്ലാ വായനക്കാർക്കും പി.എസ്.സി ഹെൽപ്പറിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ.  നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം കാത്ത് സുക്ഷിക്കാൻ നമ്മുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ.... നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന്.

0 comments:

Post a Comment

 
Top