ജോഗ്രഫി - 001

ഹരിതവിചാരം 

 1. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു വന്യജീവി സങ്കേതം ?
 2. കേരളത്തിൽ റിസർവ് വനം ഇല്ലാത്ത ജില്ല ഏത് ?
 3. കേരളത്തിൽ വന വിസ്തൃതി ഏറ്റവും കുടുതൽ ഉള്ള ജില്ല ?
 4. കേരളത്തിലെ ആദ്യ വന്യജീവി സങ്കേതം ?
 5. തേക്കടി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ആദ്യകാല പേര്?
 6. തേക്കടി വന്യജീവിസങ്കേതം സ്ഥാപിച്ചതാര് ?
 7. തേക്കടിയുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
 8. ഡച്ചിഗാം ദേശിയോദ്യാനം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
 9. തഡോബ ദേശിയോദ്യാനം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
 10. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനപ്രദേശം ഉള്ള സംസ്ഥാനം ? 
ഉത്തരങ്ങൾ        

 1. ചെന്തുരുണി
 2. ആലപ്പുഴ 
 3. ഇടുക്കി 
 4. തേക്കടി 
 5. നെല്ലിക്കാംപെട്ടി
 6. ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ , 1934ൽ 
 7. കുമളി 
 8. ശ്രീനഗർ ,ജമ്മു കാശ്മീർ 
 9. മഹാരാഷ്ട്ര 
 10. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്‌     

Subscribe to PSC Helper GK by Email
Advertise Here, Check Rates

Comments

Subscribe Now and Get Professional Articles Directly in your inbox

Flag Counter

Popular Posts