നൈട്രജൻ (N)

Share it:
PSC Malayalam Questions and Answers | Kerala PSC Malayalam Questions and Answers | KPSC Malayalam Questions and Answers | Malayalam GK Questions for PSC Exam | Malayalam Expected Questions for PSC Exam | Malayalam GK Questions for Kerala PSC Exam | Malayalam Expected Questions for Kerala PSC Exam | LDC Malayalam Questions | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servent Malayalam Questions | Lower Division Clerk Malayalam Questions | PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions | Kerala PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | Kerala PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions |
---------------- 
മൂലകങ്ങളെ അറിയാം


കണ്ടുപിടിച്ചവർ :- ഡി.റുഥർ ഫോർഡ് 
അവസ്ഥ :-വാതകം 
കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം :- 1772 
ആറ്റോമിക നമ്പർ :- 7 
ആറ്റോമിക മാസ് :- 14.00674 
സാന്ദ്രത :- 0.0012506 g/cm3
Electro Negativity :- 3.04 
Melting Point :- -209.86 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
Boiling Point :- -195.75 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
അയോണികരണ ഊർജ്ജം :- 1402.3 
ഐസോടോപ്പുകളുടെ എണ്ണം :- 8 
പ്രത്യേകതകൾ 

1. നിറമില്ലാത്ത വാതകം.
2. അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ 78% നൈട്രജൻ ആണ്.
3. ഡി.റുഥർ ഫോർഡ് സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി.
4. നൈറ്റർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നർത്ഥമുള്ള Nitron Genes എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നും പേര് ലഭിച്ചു.
-------------------------
Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.
Share it:

മൂലകങ്ങളെ അറിയാം

Post A Comment:

0 comments: