ഓക്സിജൻ (C)

Share it:
PSC Malayalam Questions and Answers | Kerala PSC Malayalam Questions and Answers | KPSC Malayalam Questions and Answers | Malayalam GK Questions for PSC Exam | Malayalam Expected Questions for PSC Exam | Malayalam GK Questions for Kerala PSC Exam | Malayalam Expected Questions for Kerala PSC Exam | LDC Malayalam Questions | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servent Malayalam Questions | Lower Division Clerk Malayalam Questions | PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions | Kerala PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | Kerala PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions |
----------------
മൂലകങ്ങളെ അറിയാം

കണ്ടുപിടിച്ചവർ :- ജോസഫ് പ്രിസ്റ്റിലി 
അവസ്ഥ :-വാതകം 
കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം :- 1774 
ആറ്റോമിക നമ്പർ :- 8 
ആറ്റോമിക മാസ് :- 15.9994 
സാന്ദ്രത :- 0.001429 g/cm3
Electro Negativity :- 3.5 
Melting Point :- -218.35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
Boiling Point :- -82.962 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
അയോണികരണ ഊർജ്ജം :- 1313.9 
ഐസോടോപ്പുകളുടെ എണ്ണം :- 8 
പ്രത്യേകതകൾ 1. നിറമില്ലാത്ത വാതകം.
2. ആസിഡ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന എന്നർത്ഥമുള്ള oxys genes എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നും പേര് ലഭിച്ചു.
-------------------------
Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.
Share it:

മൂലകങ്ങളെ അറിയാം

Post A Comment:

0 comments: