സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ [Social Welfare Schemes] - 06

Share it:
PSC Malayalam Questions and Answers | Kerala PSC Malayalam Questions and Answers | KPSC Malayalam Questions and Answers | Malayalam GK Questions for PSC Exam | Malayalam Expected Questions for PSC Exam | Malayalam GK Questions for Kerala PSC Exam | Malayalam Expected Questions for Kerala PSC Exam | LDC Malayalam Questions | പി.എസ്.സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ | കേരള പി.എസ്.സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servent Malayalam Questions | Lower Division Clerk Malayalam Questions | PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions | Kerala PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | Kerala PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions |
 ----------------
1. പ്രതിമാസം 800 രൂപയാണ്  വികലാംഗ പെൻഷൻ.

2. 80 ശതമാനത്തിന് മേൽ വൈകല്യമുള്ളവർക്ക് 1100 രൂപയാണ് വികലാംഗ പെൻഷൻ.

3. കുടുംബത്തിൻറെ വാർഷിക വരുമാനം 3 ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയരുത്.

4. അപേക്ഷകൻറെ മാസവരുമാനം 250 രൂപയിൽ കവിയരുത്.

5. മന്ത്, ബധിരത, അന്ധത, മൂകത, അംഗഭംഗം എന്നീ വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് വികലാംഗ പെൻഷന് അപേക്ഷിക്കാം.

6. വൈകല്യം 40 ശതമാനത്തിൽ അധികം ഉണ്ടാകണം.
Share it:

Social Welfare Schemes

Post A Comment:

0 comments: