സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ [Social Welfare Schemes] - 05

Share it:
PSC Malayalam Questions and Answers | Kerala PSC Malayalam Questions and Answers | KPSC Malayalam Questions and Answers | Malayalam GK Questions for PSC Exam | Malayalam Expected Questions for PSC Exam | Malayalam GK Questions for Kerala PSC Exam | Malayalam Expected Questions for Kerala PSC Exam | LDC Malayalam Questions | പി.എസ്.സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ | കേരള പി.എസ്.സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servent Malayalam Questions | Lower Division Clerk Malayalam Questions | PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions | Kerala PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | Kerala PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions |
 ----------------
വിധവാ പെൻഷൻ 

1. പ്രതിമാസം 800 രൂപയാണ് വിധവാ പെൻഷൻ.

2. കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 3 ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയരുത്.

3. വിധവകൾക്കും വിവാഹമോചനം നേടിയ സ്ത്രീകൾക്കും ഏഴു വർഷമായി ഭർത്താവിനെപ്പറ്റി യാതൊരു വിവരവുമില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്കും വിധവാ പെൻഷന് അപേക്ഷിക്കാം.

4. അപേക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ടു മുൻപ് സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായി രണ്ടു വർഷമെങ്കിലും താമസിച്ചു വരുന്നവർ ആയിരിക്കണം.

Share it:

PSC Exam Notes

Social Welfare Schemes

Post A Comment:

0 comments: