കേരളത്തിലെ ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയനുകൾ

Share it:

Kerala PSC Last Grade Servant Selected Questions | PSC Malayalam Questions and Answers  | നന്നായി പഠിക്കാം | Last Grade Servent Malayalam Questions | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servant Questions | പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | LDC Malayalam Questions | PSC Malayalam QuestionsExpected Malayalam GK QuestionsPSC Previous QuestionsPSC Malayalam GK Questions
--------------------------------------------------------
PSC Malayalam Questions and Answers - 101
--------------------------------------------------------
ബറ്റാലിയൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പോലീസ് ജില്ല എന്ന ക്രമത്തിൽ
1. എസ്.എ.പി :- തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി , തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ 
2. എം.എസ്.പി :- മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് സിറ്റി, കോഴിക്കോട് റൂറൽ 
3. കെ.എ.പി - 1 :- കൊച്ചി സിറ്റി, ഏറണാകുളം റൂറൽ 
4. കെ.എ.പി - 2 :- തൃശൂർ, പാലക്കാട് 
5. കെ.എ.പി - 3 :- കൊല്ലം,ആലപ്പുഴ,പത്തനംതിട്ട 
6. കെ.എ.പി - 4 :- കണ്ണൂർ , വയനാട്, കാസർഗോഡ്‌ 
7. കെ.എ.പി - 5 :- കോട്ടയം, ഇടുക്കി


-------------------------
Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.
Share it:

Police

പരീക്ഷാ പരിശീലനം

പോലീസ്

പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

Post A Comment:

0 comments: