അപരനാമങ്ങൾ - 005

Share it:
നന്നായി പഠിക്കാം | പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ |
---------------------------------------------------------------------------------
പിതാവും പ്രവാചകരും 
---------------------------------------------------------------------------------

  • ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവങ്ങളുടെ പിതാവ് :- ബാലഗംഗാധര തിലക് 
  • ഇന്ത്യൻ അരാജകത്വത്തിന്റെ പിതാവ് :- ബാലഗംഗാധര തിലക് 
  • ഇന്ത്യൻ ദേശിയതയുടെ പിതാവ് :- സുരേന്ദ്രനാഥ്‌ ബാനർജി 
  • ഇന്ത്യൻ നവോഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് :- രാജാറാം മോഹൻ റോയ് 
  • ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ദേശിയതയുടെ പ്രവാചകൻ :-  രാജാറാം മോഹൻ റോയ് 
  • ഇന്ത്യൻ സാമുഹ്യ വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് :- മഹാത്മാ ജ്യോതിറാവു ഫുലെ 

കേരളാ പി.എസ്.സി ഹെൽപർ പൊതുവിജ്ഞാനം by Email
Share it:

അപരനാമങ്ങൾ

Post A Comment:

0 comments: