Welcome to Kerala PSC Helper | കേരള പി.എസ്.സി ഹെല്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Search Here
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Statewide Exam Answer Key
CATEGORY NUMBER : 489/2011
NAME OF POST : JUNIOR ASSISTANT/CASHIER/ ASSISTANT GRADE.II / CLERK GRADE.I / TIME KEEPER GRADE II / SENIOR ASSISTANT / ASSISTANT / JUNIOR CLERK ETC.
DEPARTMENT : KERALA STATE FINANCIAL ENTERPRISES LTD/ KERALA STATE ELECTRICITY BOARD / THRISSUR CORPORATION……..ETC.
EXAMINATION DATE : 08/06/2013 Saturday
EXAMINATION TIME : 02.00 PM to 03.15 PM
MAXIMUM MARK : 100
Question Paper Code :- 74/2013

ANSWER KEY OF JULY 13th EXAMINATION is available Now

1. Decibel is a unit of :
ANSWER :- Sound

2. Which of the following is used as rear view mirrors in vehicles?
ANSWER :- Convex mirror
-->
3. Which of the following is not an ore of iron .
ANSWER :- Haematite

4. Which one of the following is known as the 'King of Metals'?
ANSWER :- Gold

5. Which is the alkalodid that contains in cola drinks?
ANSWER :- Caffeine

6. Which alloy is used for the production of the body of aeroplanes?
ANSWER :-  Duralumine

7. The compounds which are used to give colour to glasses and oil paintings ?
ANSWER :-  Transition metals

8. Name the person who invented lightning conductor ?
ANSWER :-  Benjamin Franklin

9. What is the voltage at which house hold AC(Alternative Current) equipments work ?
ANSWER :-  230 v

10. Which of the following is a device that employs the principle of Mutual Induction?
ANSWER :-  Transformer

11. Dengu Fever is caused by ?
ANSWER :-  IGM Dengue Virus

12. The work of famous poet 'AKKITHAM' which got VAYALAR award in 2012?
ANSWER :-  Anthimahakalam

13. The highest National Environmental award?
ANSWER :-  Paravaran Mithra Award

14. The second Indian who is appointed as head of ICC Cricket Committee?
ANSWER :-  Anil Kumble

15. Who got Nobel Prize for literature in 2012?
ANSWER :-  Mo Yan

16. The Sky Diver who breaks the sound barrier in sky diving?
ANSWER :-  Felix Baumgartner

17. The programme launched by Kerala state Government to protect women and children from sexual abuse and sexual harassments?
ANSWER :-  Nirbhaya

18. The present Chief Justice of India?
ANSWER :- Altamas Kabir

19. The new name of Big Ben Tower ?
ANSWER :- Elizabeth Tower

20.The 14th Vice President of India?
ANSWER :- Hameed Ansari

21. Which was the statistical model used for India's second five year plan for attaining economic development?
ANSWER :- Mahalanobis Model

22. The Securities Exchange Board of India (SEBI) was established on ?
ANSWER :- 12 April 1992

23. Rajiv Gandhi Zoological Park is located at ?
ANSWER :- Pune

24. Who was the first women Director of Police in India?
ANSWER :- Kanchan Chauduri

25. No child below the age of 14 can employed as per the Indian Constitution ?
ANSWER :- Article 24
-->
-->
-->

26. Who wrote the book 'Development as Freedom'?
ANSWER :- Amartya Sen

27. In Kerala, the 'Akshaya Project' was firstly started in which district?
ANSWER :- Malappuram

28. 'Sugandha Bhavan' , the Head Office of Spices Board of India is located at ?
ANSWER :- Cochin

29. in 1990, Bharat Ratna was posthumously awarded to whom?
ANSWER :- B.R.Ambedkar

30. Liberalisation of insurance sector in India was based on the recommendations of ?
ANSWER :- Malhotra Committee

31. The total run of Kerala rivers is about ...... of India's total water potential?
ANSWER :- None of the above

32. When does North East Monsoon blow in the land of Kerala?
ANSWER :- October-November

33. The population density of Kerala as per Census of 2011?
ANSWER :- 859/sq km

34. The sex-ratio of Kerala (Females per 1000 Males) according to the Census of 2011?
ANSWER :- 1084

35. Pathiramanal Bird Sanctuary is situated in ?
ANSWER :- Vembanad Kayal

36. 'Mokshapradeepam' is the book written by ?
ANSWER :- Brahmananda Swami Shivayogi

37. Thatwa Prakashika Ashramam was established by ?
ANSWER :- Vagbhadananda Gurudevar

38. "Awake, remember the creator Arise and fight against injustice" Name the magazine which printed this message on its front page?
ANSWER :- Shivayogi Vilasam

39. Fasting of Savarna volunteers within the Guruvayur temple (1st October 1932) was organized under the leadership of ?
ANSWER :- K.Kelappan

40. The "Swadeshabhimani" was published under the ownership of ?
ANSWER :- Vakkom Abdul Khader Moulavi

41. The term 'Adjournment' with respect to the Indian Parliament Means?
ANSWER :- Meeting or sitting is suspended for the time being or for a day

42. The Indian Parliament derives its power from ?
ANSWER :- Constitution

43. Right to Property under Indian Constitution is a ?
ANSWER :- Legal Right

44. Untouchability is abolished under ?
ANSWER :- Article 17

45. An official appointed by a political party to regulate and monitor the behaviour of its members?
ANSWER :- Whip

46. As per the 69th Constitution Amendment Act 1999, Delhi is now?
ANSWER :- National Capital Territory

47.  Article 21 A deals with?
ANSWER :- Right to Education

48. The Right to Information Act 2005 came into force on ?
ANSWER :- 12th October 2005

49. Lokayukta is an authority constituted for ?
ANSWER :- Investigating allegations of corruption against public servants

50. Who is the author of the book "Revolution 2020"?
ANSWER :- Chetan Bhagat

51. Choose the correct verb form :- The minister along with his body guards ....... killed in the riot.
ANSWER :- was

52. Use the correct preposition :- It's very nice ...... you to help me.
ANSWER :- of

53. Select the correct passive voice :- They are considering our plan :
ANSWER :- Our plan is being considered

54. Fill in the blank space with the right word :- She's not a good driver. She drives .......
ANSWER :- recklessly

55. Choose the correct antonym of the underlined word :- She is having a malignant tumour.
ANSWER :- benign

56. Choose the correct article :- This test lasts for ..... hour.
ANSWER :- an

57. Choose the phrase nearest in meaning to the underlined idiom :- Her sari cost the earth.  
ANSWER :- is cheap

58. Substitute the underlined expression with right one word :- A person who loves mankind is known as _________
ANSWER :- Philanthropist

59. Report :- "Where are you going?" asked the policeman.
ANSWER :- The policeman asked me where i was going

60. Choose the right synonym for the word :- ephemeral
ANSWER :- momentary

61. Which of the following is not related to a computer monitor?
ANSWER :- Pointing devices

62. _______ is an input device commonly available in laptop?
ANSWER :- Touchpad

63. A temporary storage area attached to the CPU of the computer for input-output operations is a:
ANSWER :- Buffer

64. Product of the data processing is :
ANSWER :- Information

65. A collection of parallel lines that connects several devices in a computer is called ?
ANSWER :- Bus
-->
-->

66. Software installed to help prevent hacking is called?
ANSWER :- Firewall Software

67. Encryption of data means that :
ANSWER :- Data is encoded so it cannot be read without decoding software

68. A person who gains unauthorized access to a computer network for profit, criminal mischief or personal pleasure is ?
ANSWER :- Hacker

69. Linux is a :
ANSWER :- Operating system

70. _______ is a leagal monopoly granted for a limited time to owner of an invention.
ANSWER :- Copyright

71. Which is the next term in the sequence 10, 30, 70, 150, 310, .....
ANSWER :- 630

72. If 2/3+4/5+r, what is the value of  r ?
ANSWER :- 8/15

73. Which is the greatest fraction among the following ?
ANSWER :- 5/8

74. If x/3=y/5=z/7 then z2-x2+y2/2y2 = ...........
ANSWER :- 1.3

75. If Eight thousand Rupees is added to the 60 % of the slary of an employee, the sum becames the salary itself. What is the salary?
ANSWER :- 20,000

76. An aircraft flies 400 kms straight east from station A and landed at station B. From there it flies 300 kms straight north and landed at station C. What is the aerial distance between stations A and C?
ANSWER :- 500 Kms

77. The sum of the areas of two squares is 61 square units and their difference is 11 aquare units. What is the length of a side of the smaller square?
ANSWER :- 5 units

78. 18 cups of water by cup A is required to fill a bucket where as 16 cups of water is sufficient to fill the same bucket by cup B. What is the ratio between volumes of Cup A and Cup B?
ANSWER :- 8:9

79. A train of length 260 meters long is running with a speed of 72 km/hr. What is the time taken by the train to cross a thin pole completely?
ANSWER :- 13 Seconds

80. Age of father is 4 times the age of his son. After 6 years ages of father and son will be in the ratio 5:2. What is the present age of the son?
ANSWER :- 6

81. What is the number in the place of '?' in the sequence 3, 28, 128, 353, 753, '?'
ANSWER :- 1378

82. In a certain code KERALA is coded as JCOWGU, how INDIA is coded in that system:
ANSWER :- HLAEV

83. Curd is related to Milk in the same way as Brick is related to _____
ANSWER :- Clay

84. Arun was born on 4th December 1990. His cousin Varun was born on 4th November 1990. The birthday of their cousin Kiran was Tuesday, 25th December of that year. In which day Varun was born?
ANSWER :- Sunday

85.Give the word Rope, Romance, Root, Rejoice. What will be the word in third position when they are arranged alphabetically?
ANSWER :- Root

86. Lata was facing the east. She turnned right and walked 20 meter, then turned to her right again and walked 20 meter. She then turned 45 degree towards her left and went straight to cover 35 meter. In which direction from her starting point is she?
ANSWER :- South-West

87. Six persons is a meeting, shake hands with each other. How many handshakes were interchanged?
ANSWER :- 15

88. If in the English alphabet each consonant is substituted by the immediate preceding letter and each vowel is substituted by immediate following letter, then the word "AUTHORITY" will be written as :
ANSWER :- BVSGPQJSX

89. How many 6's are there in 89873686398654868538 the following series which are not immediately followed by 3 but immediately preceded by 8? 
ANSWER :- 2

90. If '+' means '*', '-' means '/', '*' means '-', '/' means '+' then 16-4+3*5/2=?
ANSWER :- 9

91.ജനങ്ങള് സംസാരഭാഷയായി ഉപയോഗിക്കുന്നിലെങ്കിൽ ആ ഭാഷ _______ ആണ് . 
ANSWER :- മൃതഭാഷ

92.. 'ശൃം ഖല' ചങ്ങലയായും 'കൃഷ്ണൻ' കണ്ണനായും മാറിയ വ്യാകരണ പരിണാമം ........നു ഉദാഹരണമാണ് 
ANSWER :- തത്ഭവം 

93. ലിപിയും സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിലും ആശയ വിനിമയത്തിന് ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഷ ____ ആണ് .
ANSWER :- ജീവൽഭാഷ  

94. Amendment എന്ന പദത്തിന് നല്കാവുന്ന തര്ജിമ 
ANSWER :- ഭേദഗതി 

95. പ്രേക്ഷകൻ എന്നാൽ കാഴ്ചക്കാരൻ എന്നാണർത്ഥം , എന്നാൽ പ്രേഷകൻ എന്ന പദം അർത്ഥമാക്കുന്നത് _____ എന്നാണ് 
ANSWER :- അയക്കുന്ന ആൾ 


96. വൃദ്ധി എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീത അർഥം ?
ANSWER :- ക്ഷയം 

97. വസ്ത്രം എന്നും മേഘം എന്നും അർത്ഥമുള്ള പദമാണ്‌ ?
ANSWER :- അംബരം 

98. രാപ്പകലുകൾ,മാതാപിതാക്കൾ എന്നിങ്ങനെ ഘടക പടങ്ങൾക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള സമാസമാണ് 
ANSWER :- ദ്വന്ദൻ

99. രാഷ്ട്രപതി തന്റെ പത്നിയോടൊപ്പം എത്തിചേര്ന്നു ' - ഈ വാക്യത്തിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്ന പദം ?
ANSWER :- തന്റെ 

100. 'ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും വരുന്നത് ' എന്നാ അർത്ഥത്തിൽ വേദികളിൽ ആവർത്തിക്കാറുള്ള തെറ്റായ പദപ്രയോഗം ആണ് :
ANSWER :- ഹാർദ്ദ്വമായി   

OFFICIAL ANSWER KEY by Kerala PSC

EXPECTED CUT OFF MARK :- 45 - 55
 
Top