ജലം

Share it:

 1. ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ജലമുള്ള സമുദ്രം ?
 2. നീല സ്വർണം എന്ന വിശേഷണത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ?
 3. ഏതുതരം ജലമാണ് ആണവ റിയാക്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
 4. ജലത്തിന്റെ മുന്ന് അവസ്ഥകൾ ഏതൊക്കെ?
 5. സമുദ്രജലത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധ ജലം വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ?
 6. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ശുദ്ധജല വർഷമായി ആചരിച്ചത്‌ ?
 7. യു.എൻ  ജീവ ജല ദശകമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് ദശകം ?
 8. അന്താരാഷ്‌ട്ര സമുദ്ര വർഷം എന്നായിരുന്നു ?
 9. ശുദ്ധജലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ഭൂഖണ്ഡം ?
 10. മഴത്തുള്ളിയുടെ ആകൃതി, സാന്ദ്രത, വേഗം എന്നിവ അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം ?
ഉത്തരങ്ങൾ 

 1. ശാന്തമഹാസമുദ്രം [Pacific Ocean ]
 2. ജലം 
 3. ഘനജലം 
 4. ഖരം,ദ്രാവകം,വാതകം 
 5. ഡിസ്റ്റലെഷൻ [Distaleshan]
 6. 2003
 7. 2005 - 2015
 8. 1998
 9. അമേരിക്കൻ ഭുഖണ്ഡം [45 %]  
 10. ഡിസ്ഡ്രോമീറ്റർ [Disdrometer ]   

Subscribe to PSC Helper GK by Email
Share it:

ജലം

പൊതുവായ ചോദ്യങ്ങള്‍

Post A Comment:

0 comments: