Content of The SCERT Text Books

Dear Kerala PSC Aspirants here we provide free online study materials for Kerala PSC Examination like LDC, LGS, LPSA, UPSA, HSA and other Examinations. Here we provide the list of lessons in SCERT Text book. You Can check the Notes related to that lesson by clicking the lesson name...Have a nice day.
CLASS 5
SOCIAL SCIENCE
1. ചരിത്രത്തിലേയ്‌ക്ക് 
3. നമ്മുടെ കുടുംബം 
4. കരുതലോടെ ചിലവിടാം 
5. പ്രപഞ്ചം എന്ന മഹാത്ഭുതം 
6. വൻകരകളും സമുദങ്ങളും 
7. ഇരുമ്പൊരുക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ 
8. അഹിംസ അറിവ് അധികാരം 
9. ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി 
10. കേരളക്കരയിൽ 
11. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ 
CLASS 6
1. മധ്യകാല ഇന്ത്യ : അധികാരകേന്ദ്രങ്ങൾ 
2. മധ്യകാല ഇന്ത്യ : സമൂഹം വിഭവം വിനിമയം 
3. കേരളം : മണ്ണും മഴയും മനുഷ്യനും 
4. ഉത്പാദനപ്രക്രിയയിലൂടെ 
5. ഭൂമി : കഥയും കാര്യവും 
6. വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ലോകം 
7. മധ്യകാല ഇന്ത്യ : കലയും സാഹിത്യവും 
8. മധ്യകാല ലോകം 
9. മധ്യകാല കേരളം 
10. ജനാധിപത്യവും അവകാശങ്ങളും 
11. സമൂഹജീവിതത്തിലെ വൈവിധ്യം 
12. പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം 
CLASS 7
1. യൂറോപ്പ് പരിവർത്തനപാതയിൽ 
2. കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിലേയ്‌ക്ക് 
3. ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളും ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരവും 
4. ഇന്ത്യ പുതുയുഗത്തിലേയ്ക്ക് 
5. സാമ്പത്തിക സ്രോതസുകൾ 
6. ഭൂപടങ്ങളുടെ പൊരുൾതേടി 
7. ഭൂമിയും ജീവലോകവും 
8. നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി 
9. ഗാന്ധിജിയും സ്വാതന്ത്ര്യസമരവും 
10. നമ്മുടെ ഭരണഘടന 
11. വ്യക്തിയും സമൂഹവും 
12. സൗരതാപവും അന്തരീക്ഷസ്ഥിതിയും 
13. ഇന്ത്യയിലൂടെ 
CLASS 8
SOCIAL SCIENCE
1. ആദ്യകാല മനുഷ്യജീവിതം 
2. നദീതടസംസ്കാരങ്ങളിലൂടെ 
3. ഭൗമരഹസ്യങ്ങൾ തേടി 
4. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് 
5. പ്രാചീന തമിഴകം 
6. ഭൂപടങ്ങൾ വായിക്കാം 
7. സമ്പദ്ശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ 
8. ഗംഗാസമതലത്തിലേയ്‌ക്ക് 
9. മഗധ മുതൽ താനേശ്വരം വരെ 
10. ഭൂമിയുടെ പുതപ്പ് 
11. ഇന്ത്യയും സാമ്പത്തികാസൂത്രണവും 
12. ഭൂമിയുലെ ജലം 
13. സാമൂഹ്യസംഘങ്ങളും സാമൂഹ്യനിയന്ത്രണവും
CLASS 9
GEOGRAPHY
1. സർവവും സൂര്യനാൽ 
2. കാലത്തിന്റെ കൈയൊപ്പുകൾ 
3. ദേശീയവരുമാനം 
4. പ്രകൃതിയുടെ കൈകളാൽ 
5. സമുദ്രവും മനുഷ്യനും 
6. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും സാമ്പത്തിക വികസനവും 
7. സുരക്ഷിതമായ നാളേയ്ക്ക് 
8. ജനസംഖ്യ, കുടിയേറ്റം, വാസസ്ഥലങ്ങൾ 
9. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളും സാമ്പത്തികനയങ്ങളും 
HISTORY
1. മധ്യകാലലോകം : അധികാരകേന്ദ്രങ്ങൾ 
2. കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും : വിനിമയങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം 
3. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന : അവകാശങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും 
4. മധ്യകാല ഇന്ത്യ : രാജസങ്കൽപ്പവും ഭരണരീതിയും 
5. സമ്പത്തും സമൂഹവും മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ 
6. സമന്വയത്തിന്റെ ഇന്ത്യ 
7. കേരളം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു വരെ 
8. തിരഞ്ഞെടുപ്പും ജനാധിപത്യവും 
9. നല്ല നാളേക്കായി 
CLASS 10
GEOGRAPHY
1. ഋതുഭേതങ്ങളും സമയവും 
2. കാറ്റിന്റെ ഉറവിടം തേടി 
3. മാനവവിഭവശേഷി വികസനം ഇന്ത്യയിൽ 
4. ഭൂതലവിശകലനം ഭൂപടങ്ങളിലൂടെ  
5. പൊതുചെലവും പൊതുവരുമാനവും 
6. ആകാശക്കണ്ണുകളും അറിവിന്റെ വിശകലനവും  
7. വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ 
8. ഇന്ത്യ : സാമ്പത്തിക ഭൂമിശാസ്ത്രം 
9. ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളും സേവനങ്ങളും 
10. ഉപഭോക്താവ് : സംതൃപ്തിയും സംരക്ഷണവും 
HISTORY
1. ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ 
2. ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 
3. പൊതുഭരണം 
4. ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളും 
5. സംസ്‌കാരവും ദേശീയതയും 
6. സമരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും 
7. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ 
8. കേരളം ആധുനികതയിലേയ്‌ക്ക് 
9. രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രവും 
10. പൗരബോധം 
11. സമൂഹശാസ്ത്രം : എന്ത്? എന്തിന്?
CLASS 5
BASIC SCIENCE
1.സസ്യലോകത്തെ അടുത്തറിയാം 
2. ജീവജലം 
3. മാനത്തെ നിഴൽക്കാഴ്ചകൾ 
4. വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ 
5. ഊർജത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ 
6. ഇത്തരി ശക്തി, ഒത്തിരി ജോലി 
7. അറിവിന്റെ ജാലകങ്ങൾ 
8. അകറ്റിനിർത്താം രോഗങ്ങളെ ....
9. ബഹിരാകാശം വിസ്മയങ്ങളുടെ ലോകം 
10. ജന്തുവിശേഷങ്ങൾ 
CLASS 6
BASIC SCIENCE
1. ജീവന്റെ ചെപ്പുകൾ 
2. മാറ്റത്തിന്റെ പൊരുൾ 
3. പൂവിൽനിന്നു പൂവിലേയ്ക്ക് 
4. ചലനത്തിനൊപ്പം 
5. ആഹാരം ആരോഗ്യത്തിന് 
6. ഒന്നിച്ചു നിലനിൽക്കാം 
7. ആകർഷിച്ചും വികർഷിച്ചും 
8. തിങ്കളും താരങ്ങളും 
9. ചേർക്കാം പിരിക്കാം 
10. രൂപത്തിനും ബലത്തിനും 
CLASS 7
BASIC SCIENCE
1. മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം 
2. പ്രകാശവിസ്മയങ്ങൾ 
3. ആസിഡുകളും ആൽക്കലികളും 
4. അന്നപഥത്തിലൂടെ 
5. വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ 
6. നിർമലമായ പ്രകൃതിക്കായി 
7. മർദം ദ്രാവകത്തിലും വാതകത്തിലും 
8. പ്രാണവായുവും ജീവരക്തവും 
9. താപമൊഴുകുന്ന വഴികൾ 
10. സുരക്ഷ ഭക്ഷണത്തിലും 
CLASS 8
BASIC SCIENCE 
1. കുഞ്ഞറയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങൾ 
2. കോശജാലങ്ങൾ 
3. വീണ്ടെടുക്കാം വിളനിലങ്ങൾ 
4. പദാർത്ഥസ്വഭാവം 
5. പദാർത്ഥങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങൾ 
6. രാസമാറ്റങ്ങൾ 
7. ലോഹങ്ങൾ 
8. അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും 
9. ചലനം 
10. ബലം 
11. കാന്തികത 
12. തരംതിരിക്കുന്നതെന്തിന്?
13. വൈവിധ്യം നിലനിൽപ്പിന് 
14. തലമുറകളുടെ തുടർച്ചയ്‌ക്ക് 
15. ലായിനികൾ 
16. ജലം 
17. ഫൈബറുകളും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും 
18. പ്രകാശപ്രതിപതനം ഗോളീയദർപ്പണങ്ങളിൽ 
19. ശബ്ദം 
20. സ്ഥിതവൈദ്യുതി 
CLASS 9
BIOLOGY
1. ജീവമണ്ഡലത്തിലെ സംരക്ഷകർ 
2. ആഹാരം അന്നപഥത്തിൽ 
3. ലഘുപോഷകങ്ങൾ കോശങ്ങളിലേയ്‌ക്ക് 
4. ഊർജത്തിനായി ശ്വസിക്കാം 
5. വിസർജനം സംസ്ഥിതി പാലനത്തിന് 
6. ചലനത്തിന്റെ ജീവശാസ്ത്രം 
7. വിഭജനം വളർച്ചയ്‌ക്കും പ്രത്യുൽപ്പാദനത്തിനും 
CHEMISTRY
1. ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന 
2. രാസബന്ധനം 
3. റീഡോക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളും രാസപ്രവർത്തന വേഗവും 
4. പീരിയോഡിക് ടേബിൾ 
5. ആസിഡുകൾ, ബേസുകൾ, ലവണങ്ങൾ 
6. അലോഹങ്ങൾ 
7. കാർബണിന്റെ ലോകം 
PHYSICS
1. ദ്രവ്യബലങ്ങൾ 
2. ചലന സമവാക്യങ്ങൾ 
3. ചലനവും ചലന നിയമങ്ങളും 
4. ഗുരുത്വാകർഷണം 
5. പ്രവൃത്തി, ഊർജം, പവർ 
6. ധാരാവൈദ്യുതി 
7. തരംഗചലനം 
CLASS 10
BIOLOGY
1. അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും 
2. അറിവിന്റെ വാതായനങ്ങൾ 
3. സമസ്ഥിതിയ്‌ക്കായുള്ള രാസസന്ദേശങ്ങൾ 
4. അകറ്റി നിർത്താം രോഗങ്ങളെ 
5. പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാവലാളുകൾ 
6. ഇഴപിരിയുന്ന ജനിതകരഹസ്യങ്ങൾ 
7. നാളെയുടെ ജനിതകം 
8. ജീവൻ പിന്നിട്ട പാതകൾ 
CHEMISTRY
1. പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും 
2. വാതകവിനിമയങ്ങളും മോൾ സങ്കൽപ്പനവും 
3. ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും 
4. ലോഹനിർമാണം 
5. അലോഹസംയുക്തങ്ങൾ 
6. ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണവും ഐസോമെറിസവും 
7. ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ 
PHYSICS
1. വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ 
2. വൈദ്യുതകാന്തിക ഫലം 
3. വൈദ്യുതകാന്തിക പ്രേരണം 
4. പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപതനം 
5. പ്രകാശത്തിന്റെ അപവർത്തനം 
6. കാഴ്‌ചയും വർണങ്ങളുടെ ലോകവും 
7. ഊർജ്ജപരിപാലനം 

0 comments: