സൾഫർ (S)

Share it:
PSC Malayalam Questions and Answers | Kerala PSC Malayalam Questions and Answers | KPSC Malayalam Questions and Answers | Malayalam GK Questions for PSC Exam | Malayalam Expected Questions for PSC Exam | Malayalam GK Questions for Kerala PSC Exam | Malayalam Expected Questions for Kerala PSC Exam | LDC Malayalam Questions | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servent Malayalam Questions | Lower Division Clerk Malayalam Questions | PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions | Kerala PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | Kerala PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions |
----------------
മൂലകങ്ങളെ അറിയാം
--------------------------

കണ്ടുപിടിച്ചവർ :-  
അവസ്ഥ :- ഖരം 
കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം :-
ആറ്റോമിക നമ്പർ :- 16 
ആറ്റോമിക മാസ് :- 32.06 
സാന്ദ്രത :- 1.957 g/cm3 - 2.07 g/cm3
Electro Negativity :- 2.58 
Melting Point :- 106.85 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് - 112.85 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
Boiling Point :- 444.674 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
അയോണികരണ ഊർജ്ജം :- 999.6 
ഐസോടോപ്പുകളുടെ എണ്ണം :- 11 
പ്രത്യേകതകൾ 
1. ഗന്ധകം എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.
2. വിവിധ രൂപാന്തരങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു.
3. മഞ്ഞ നിറമുള്ള അലോഹം.
4. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു മൂലകം.
5. ലാറ്റിൻ പദമായ sulfer എന്നതിൽ നിന്നും പേര് ലഭിച്ചു.
-------------------------
Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.
Share it:

മൂലകങ്ങളെ അറിയാം

Post A Comment:

0 comments: