പ്രശസ്ത Football Stadium

Share it:
PSC Malayalam Questions and Answers  | നന്നായി പഠിക്കാം | പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | LDC Malayalam Questions | PSC Malayalam QuestionsExpected Malayalam GK QuestionsPSC Previous QuestionsPSC Malayalam GK Questions
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
PSC Malayalam Questions and Answers - 085
-------------------------------------------------------
പ്രശസ്ത Football Stadium
മാരക്കാന stadium     
Brazil           
ബ്രൂക്ക് ലൻഡ്‌ England
വെംബ്ലി London
മില്ലേനിയം stadium London
യാങ്കി stadium U.S.A
എല്ലി സ്പാർക്ക് South Africa
സാവോ പോളോ Brazil
മെർദേക്ക Kuala Lumpur  
സാൾട്ട് ലേക്ക് Kolkata
നെഹ്‌റു stadium New Delhi
സെന്റ്‌ നരിയോ Uruguay
ആസ്ടെക്ക Mexico
നൗകാമ്പ് stadium Barcelona
അറീനഗാരിബോൾഡി Italy
ഓൾഡ്ട്രാഫോർഡ് Manchester

Share it:

Sports

Post A Comment:

0 comments: