സിലിക്കണ്‍ (Si)

Share it:

PSC Malayalam Questions and Answers | Kerala PSC Malayalam Questions and Answers | KPSC Malayalam Questions and Answers | Malayalam GK Questions for PSC Exam | Malayalam Expected Questions for PSC Exam | Malayalam GK Questions for Kerala PSC Exam | Malayalam Expected Questions for Kerala PSC Exam | LDC Malayalam Questions | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servent Malayalam Questions | Lower Division Clerk Malayalam Questions | PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions | Kerala PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | Kerala PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions |
----------------
മൂലകങ്ങളെ അറിയാം
--------------------------

കണ്ടുപിടിച്ചവർ :- ജെ.ബെഴ്സിലി 
അവസ്ഥ :- ഖരം 
കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം :- 1823 
ആറ്റോമിക നമ്പർ :- 14 
ആറ്റോമിക മാസ് :- 28.0855 
സാന്ദ്രത :- 2.329 g/cm3
Electro Negativity :- 1.8 
Melting Point :- 1410  ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
Boiling Point :- 2355  ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
അയോണികരണ ഊർജ്ജം :- 786.5 
ഐസോടോപ്പുകളുടെ എണ്ണം :- 11 
പ്രത്യേകതകൾ 
1. ഖര രൂപത്തിലുള്ള ഉപലോഹം.
2. രാസസ്വഭാവങ്ങളിൽ കാർബണിനോട് സാദൃശ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
3. ഭൂവല്ക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം.
4. പ്രധാനമായും മണലിന്റെ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു.
-------------------------
Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.
Share it:

മൂലകങ്ങളെ അറിയാം

Post A Comment:

0 comments: