ഫോസ്ഫറസ് (P)

Share it:
PSC Malayalam Questions and Answers | Kerala PSC Malayalam Questions and Answers | KPSC Malayalam Questions and Answers | Malayalam GK Questions for PSC Exam | Malayalam Expected Questions for PSC Exam | Malayalam GK Questions for Kerala PSC Exam | Malayalam Expected Questions for Kerala PSC Exam | LDC Malayalam Questions | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servent Malayalam Questions | Lower Division Clerk Malayalam Questions | PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions | Kerala PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | Kerala PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions |
----------------
മൂലകങ്ങളെ അറിയാം
--------------------------

കണ്ടുപിടിച്ചവർ :- H.ബ്രാൻഡ് (ജർമ്മനി )
അവസ്ഥ :- ഖരം 
കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം :- 1669 
ആറ്റോമിക നമ്പർ :- 15 
ആറ്റോമിക മാസ് :- 30.973762 
സാന്ദ്രത :- 1.82 g/cm3
Electro Negativity :- 2.19 
Melting Point :- 44.15  ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
Boiling Point :- 280  ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
അയോണികരണ ഊർജ്ജം :- 1011.7 
ഐസോടോപ്പുകളുടെ എണ്ണം :- 10 
പ്രത്യേകതകൾ 
1. മൃദുവായ ഒരു അലോഹം 
2. പ്രകാശ ദൂതൻ എന്നർത്ഥമുള്ള phosphorus എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നാണ് നാമം ലഭിച്ചത്.
-------------------------
Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.
Share it:

മൂലകങ്ങളെ അറിയാം

Post A Comment:

0 comments: