നിയോണ്‍ (Ne)

Share it:
PSC Malayalam Questions and Answers | Kerala PSC Malayalam Questions and Answers | KPSC Malayalam Questions and Answers | Malayalam GK Questions for PSC Exam | Malayalam Expected Questions for PSC Exam | Malayalam GK Questions for Kerala PSC Exam | Malayalam Expected Questions for Kerala PSC Exam | LDC Malayalam Questions | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servent Malayalam Questions | Lower Division Clerk Malayalam Questions | PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions | Kerala PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | Kerala PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions |
----------------
മൂലകങ്ങളെ അറിയാം
-----------------------


കണ്ടുപിടിച്ചവർ :- വില്യം റാംസേ ,എം.ട്രാവേർസ് 
അവസ്ഥ :- വാതകം 
കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം :- 1898 
ആറ്റോമിക നമ്പർ :- 10 
ആറ്റോമിക മാസ് :- 20.179 
സാന്ദ്രത :- 0.00089994 g/cm3
Electro Negativity :- ലഭ്യമല്ല
Melting Point :- -248.67 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
Boiling Point :- -246.05 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
അയോണികരണ ഊർജ്ജം :- 2080.6 
ഐസോടോപ്പുകളുടെ എണ്ണം :- 9 
പ്രത്യേകതകൾ 
1. നിറവും മണവും ഇല്ലാത്ത അലസവാതകം.
2. ഭുമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ (0.0018%) കാണപ്പെടുന്നു.
3. പ്രകാശികാലങ്കാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
4. പുതിയത് എന്നർത്ഥമുള്ള Neos എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നും പേര് ലഭിച്ചു.
-------------------------
Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.
Share it:

മൂലകങ്ങളെ അറിയാം

Post A Comment:

0 comments: