ഫ്ലുറിൻ (F)

Share it:
PSC Malayalam Questions and Answers | Kerala PSC Malayalam Questions and Answers | KPSC Malayalam Questions and Answers | Malayalam GK Questions for PSC Exam | Malayalam Expected Questions for PSC Exam | Malayalam GK Questions for Kerala PSC Exam | Malayalam Expected Questions for Kerala PSC Exam | LDC Malayalam Questions | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servent Malayalam Questions | Lower Division Clerk Malayalam Questions | PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions | Kerala PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | Kerala PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions |
----------------
മൂലകങ്ങളെ അറിയാം


കണ്ടുപിടിച്ചവർ :- ഏച്ച്.മോയിസാൻ 
അവസ്ഥ :- വാതകം 
കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം :- 1886 
ആറ്റോമിക നമ്പർ :- 9 
ആറ്റോമിക മാസ് :- 18.9984032 
സാന്ദ്രത :- 0.001696 g/cm3
Electro Negativity :- 4 
Melting Point :- -219.62 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
Boiling Point :- -188.14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
അയോണികരണ ഊർജ്ജം :- 1681 
ഐസോടോപ്പുകളുടെ എണ്ണം :- 7 
പ്രത്യേകതകൾ 
1. ഇളം മഞ്ഞ നിറമുള്ള വാതകം.
2. ഒഴുകുക എന്നർത്ഥമുള്ള Fluere എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നും നാമം ലഭിച്ചു.
-------------------------
Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.
Share it:

മൂലകങ്ങളെ അറിയാം

Post A Comment:

0 comments: