ബോറോണ്‍ (B)

Share it:
PSC Malayalam Questions and Answers | Kerala PSC Malayalam Questions and Answers | KPSC Malayalam Questions and Answers | Malayalam GK Questions for PSC Exam | Malayalam Expected Questions for PSC Exam | Malayalam GK Questions for Kerala PSC Exam | Malayalam Expected Questions for Kerala PSC Exam | LDC Malayalam Questions | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servent Malayalam Questions | Lower Division Clerk Malayalam Questions | PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions | Kerala PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | Kerala PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions |
----------------
മൂലകങ്ങളെ അറിയാം
കണ്ടുപിടിച്ചത്  :- ഹംഫ്രി ഡേവി  
അവസ്ഥ :- ഖരം 
കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം :- 1808 
ആറ്റോമിക നമ്പർ :- 5 
ആറ്റോമിക മാസ് :- 10.81 
സാന്ദ്രത :- 2.34 g/cm3
Electro Negativity :- 2.04 
Melting Point :- 2300 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
Boiling Point :- 3658 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
അയോണികരണ ഊർജ്ജം :- 800.6 
ഐസോടോപ്പുകളുടെ എണ്ണം :- 6 
പ്രത്യേകതകൾ 
1. ധാരാളം രൂപാന്തരങ്ങൾ ഉള്ള അലോഹം.
2. മിന്നുക എന്നർത്ഥമുള്ള buraq എന്ന അറബിക് വാക്കിൽ നിന്നും പേര് ലഭിച്ചു.
3. ബോറോണിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംയുക്തമായ ബോറാക്സ് തിളക്കമുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ആണ്.
-------------------------
Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.
Share it:

മൂലകങ്ങളെ അറിയാം

Post A Comment:

0 comments: