നേരറിവ് - 003

Share it:
PSC Malayalam Questions and Answers  | നന്നായി പഠിക്കാം | പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | LDC Malayalam Questions | PSC Malayalam Questions | Expected Malayalam GK Questions | PSC Previous Questions | PSC Malayalam GK Questions 

--------------------------------------------------------
നേരറിവ് 
--------------------------------------------------------

Question :- പാക്കിസ്താന്റെ ആണവ പരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഏത്?
Answer :- ചഗായ് കുന്നുകൾ 

  • 1998 മെയ്‌ 28 നും 30 നും ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തിയതോടെ പാക്കിസ്താൻ ലോകത്തെ ഏഴാമത്തെ ആണവ ശക്തിയായി.
  • പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആദ്യ ആണവ നിലയം കഹുത. 


Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.
Share it:

നേരറിവ്

Post A Comment:

0 comments: