അപരനാമങ്ങൾ - 011

Share it:
 | നന്നായി പഠിക്കാം | പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ |
--------------------------------------------------------
അപരനാമങ്ങൾ - മധ്യ ഇന്ത്യ
--------------------------------------------------------
  1. മുഹി സുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ബിൻസം - മുഹമ്മദ്‌ ഗോറി 
  2. ലാക് ഭക്ഷ് - കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക് 
  3. അടിമകളുടെ അടിമ - ഇൽത്തുമിഷ് 
  4. ദൈവഭൂമിയുടെ സംരക്ഷകൻ -  ഇൽത്തുമിഷ് 
  5. ഭഗവത്ദാസന്മാരുടെ സഹായി - ഇൽത്തുമിഷ് 
  6. ഉല്ലുഖ്ഖാൻ - ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ 
  7. ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷൻ -  ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ 
  8. സിക്കന്തരി സൈയിനി - അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി 
  9. അലി ഗുർഷാസ്പ് - അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി 
  10. ഇന്ത്യയുടെ അലക്സാണ്ടർ - അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി  


Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.

Share it:

അപരനാമങ്ങൾ

Post A Comment:

0 comments: