അപരനാമങ്ങൾ - 010

Share it:
 | നന്നായി പഠിക്കാം | പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ |
--------------------------------------------------------
അപരനാമങ്ങൾ - പുരാതന ഇന്ത്യ
--------------------------------------------------------
  1. പണ്ഡിത ചോളൻ - രാജേന്ദ്ര ചോളൻ 
  2. ഗംഗൈ കൊണ്ട ചോളൻ - രാജേന്ദ്ര ചോളൻ 
  3. ചുങ്കം തവീർത്ത ചോളൻ - കുലതുംഗ ചോളൻ 
  4. വാതാപികൊണ്ട മഹാമല്ലൻ - നരസിംഹവർമൻ
  5. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അശോകൻ - അമോഘ വർഷൻ 
  6. പ്രച്ഛന്നബുദ്ധൻ - ശങ്കരാചാര്യർ 
  7. ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ - കാളിദാസൻ 
  8. മധുരൈ കൊണ്ട ചോളൻ - പരാന്തകൻ ഒന്നാമൻ 
  9. തീർഥാടകരിലെ രാജകുമാരാൻ - ഹുയാൻ സാങ്    


Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.

Share it:

അപരനാമങ്ങൾ

Post A Comment:

0 comments: