അപരനാമങ്ങൾ - 008

Share it:
 നന്നായി പഠിക്കാം | പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ |
--------------------------------------------------------
അപരനാമങ്ങൾ - പുരാതന ഇന്ത്യ  
--------------------------------------------------------
 1. ശാക്യമുനി :- ഗൗതമ ബുദ്ധൻ 
 2. തഥാഗതൻ :- ഗൗതമ ബുദ്ധൻ 
 3. ജിനൻ :- വർധമാന മഹാവീരൻ 
 4. വൈശാലിയ :- വർധമാന മഹാവീരൻ 
 5. ചാണക്യൻ :- വിഷ്ണുഗുപ്തൻ 
 6. കൗടില്യൻ :- വിഷ്ണുഗുപ്തൻ
 7. ഇന്ത്യൻമാക്യ വെല്ലി :- വിഷ്ണുഗുപ്തൻ
 8. സാൻഡ്രോ കോട്ടസ് :- ചന്ദ്രഗുപ്ത മൌര്യൻ 
 9. അമിത്രഘാതൻ :-  ബിന്ദുസാരൻ 
 10. കാകവർണി :- കാലാശോകൻ
 11. ദേവനാംപ്രിയൻ :- അശോകൻ 
 12. ബുദ്ധ മതത്തിലെ കോണ്‍സ്റ്റന്റയിൻ :- അശോകൻ   
 13. ത്രി സമുദ്രതോയ പീതവാഹനൻ :- ഗൗതമപുത്ര ശതകർണി
 14. രണ്ടാം അശോകൻ :- കനിഷ്കൻ 
 15. ദേവപുത്രൻ :-  കനിഷ്കൻ 

Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.

Share it:

അപരനാമങ്ങൾ

Post A Comment:

0 comments: