അപരനാമങ്ങൾ - 007

Share it:
പി.എസ് .സി ചോദ്യങ്ങൾ - 001 നന്നായി പഠിക്കാം | പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ |
--------------------------------------------------------
സന്യാസിമാർ
--------------------------------------------------------
1. സബർമതിയിലെ സന്യാസി - ഗാന്ധിജി 
2. ദക്ഷിണേശ്വരത്തെ സന്യാസി - ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ
3. പൗനാറിലെ സന്യാസി - ആചാര്യ വിനോബ ഭാവേ  
4. ബേ ലൂർ സന്യാസി - സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ  
5. കാഞ്ചിയിലെ സന്യാസി - ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ 
Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.

Share it:

അപരനാമങ്ങൾ

Post A Comment:

0 comments: