കേരളത്തിലെ രാഷ്‌ട്രപതി ഭരണകാലം

Share it:
Keralapschelper.com is presenting a General Knowledge Questions with answers on Zoology and Botany. In this set we included only those kinds of questions which are asked by Kerala Public Service Commission in the SSLC Level Exams like Last Grade Servant, Lasker etc..

  • 23.03.1956-05.04.1957 
  • 31.07.1959-22.02.1960 
  • 10.09.1964-06.03.1967 
  • 04.08.1970-03.10.1970 
  • 05.12.1979-25.01.1980 
  • 21.10.1981-28.12.1981 
  • 17.03.1982-23.05.1982 
ദൈർഘ്യമേറിയതും കുറഞ്ഞതും
1. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ നിയമസഭ?
ans : 4-ാം നിയമസഭ(1970-77)
2. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ കേരള നിയമസഭ?
ans : 6-ാം നിയമസഭ(1980-82)
3. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ നിയമസഭാ സിറ്റിങ്?
ans : 1979 ഒക്ടോബർ 8(2 മിനുട്ട്)
4. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കൂടിയ നിയമസഭാ സിറ്റിങ്?
ans : 1987 ഡിസംബർ 12ന് രാവിലെ 8.30 മുതൽ ഡിസംബർ 13 രാവിലെ 4.35 വരെ

LGS Classroom,LGS Operation Vijay,Thozhilvartha Harisree,thozhilvartha,thozhilveedhi,LGS Exam Special Questions,LGS Questions,PSC LGS Questions,kerala psc LGS Questions,LGS Expected Questions,psc LGS Expected Questions,keralapsc LGS Expected Questions,LGS Previous Questions,psc dc Previous Questions,kerala dc Previous Questions,LDC Study materials,LGS free Study materials,LGS Study materials download, LGS free Study materials download,KERALA PSC LGS Questions, KPSC LGS Questions, Kerala PSC Last Grade Servants Questions, Kerala PSC Last Grade Servants Expected Questions, Kerala PSC Last Grade Servants Malayalam Questions, KPSC Last Grade Servants Malayalam Questions, PSC Last Grade Servants Malayalam Questions, KPSC Last Grade Servants Malayalam Questions, Last Grade Servants Expected Malayalam Questions, last grade malayalam psc question and answers, last grade servant questions and answers in malayalam pdf, last grade servant online practice test, Expected Questions from Renaissance In Kerala | Renaissance In Kerala Study Note | Renaissance in Kerala Free Download | Kerala PSC Renaissance In Kerala Study Note | Study Note of Ayya Vaikundar | Kerala PSC Renaissance Questions | PSC Renaissance Questions | Study Note of Brahmananda Swami Sivayogi | Study Note of Chattampi Swami | Study Note of Sree Narayana Guru | Study Note of Vagbhatananda | Study Note of Thycaud Ayya | Study Note of Poikayil Yohannan (Kumara Guru) | Study Note of Ayyankali | Study Note of Pandit Karuppan | Study Note of Mannathu Padmanabhan | Study Note of V.T.Bhattathirippad | Study Note of Dr. Palpu | Study Note of Kumaranasan | Study Note of Vakkom Moulavi | Study Note of Blessed Kuriakose Elias Chavara,

Keralapschelper.com is presenting a Psychology Questions with answers. In this set we included only those kinds of questions which are asked by Kerala Public Service Commission in the Teachers exams like High School Assistant, Higher Secondary School Assistant, LP School Assistant and UP School Assistant. These Questions also useful for Kerala Teachers Eligibility Test and CTET.

invites application for the post of
Total No. of Posts:
Name of the Post: Assistant: Posts
No of Vacancy : 200 Posts
Educational Criteria/ Qualification: Graduation
Age Limit (as on 01-June-2014): 21-28 years
Application Fee: Candidates have to pay Rs. 150/- through online mode by using Debit cards, Credit Card, Internet Banking, IMPS, Cash Cards/ Mobile Wallets.
Selection Process: Candidates will be selected based on their performance in Written Test / Interview.
How to Apply: Eligible and Interested candidates may apply online through from 18-Apr-2015 to 30-Apr-2015. Important Dates to Remember:
Last Date :-
Important Links:
Recruitment Advt :-
Apply Online :-
Official Website :-
Share it:

FACTS ABOUT KERALA

Indian Polity Quiz

Post A Comment:

0 comments: