Navigation

Kerala PSC Examination Expected Questions - 467

LDC Classroom,LDC Operation Vijay,Thozhilvartha Harisree,thozhilvartha,thozhilveedhi,LDC Exam Special Questions,LDC Questions,PSC LDC Questions,kerala psc LDC Questions,LDC Expected Questions,psc LDC Expected Questions,keralapsc LDC Expected Questions,ldc Previous Questions,psc ldc Previous Questions,kerala dc Previous Questions,LDC Study materials,LDC free Study materials,LDC Study materials download, LDC free Study materials download,PSC Expected Questions,Keralapsc Expected Questions,Kerala PSC Expected Questions,UPSC Expected Questions,SSC Expected Questions,Expected Questions for PSC Exams,Expected Questions for SSC,Expected Questions for RRB,LDC Examination Expected Questions , LGS Classroom,LGS Operation Vijay,Thozhilvartha Harisree,thozhilvartha,thozhilveedhi,LGS Exam Special Questions,LGS Questions,PSC LGS Questions,kerala psc LGS Questions,LGS Expected Questions,psc LGS Expected Questions,keralapsc LGS Expected Questions,LGS Previous Questions,psc dc Previous Questions,kerala dc Previous Questions,LDC Study materials,LGS free Study materials,LGS Study materials download, LGS free Study materials download,PSC Expected Questions,Keralapsc Expected Questions,Kerala PSC Expected Questions,UPSC Expected Questions,SSC Expected Questions,Expected Questions for PSC Exams,Expected Questions for SSC,Expected Questions for RRB,LGS Examination Expected Questions,Competitive Examination Notes,Competitive Examination Notes for LDC,Competitive Examination Notes for IAS,Competitive Examination Notes HSST,Competitive Examination Notes for PSC Exam,Competitive Examination Notes for IPS, Competitive Examination Notes for SSC Exam,Competitive Examination Notes for RRB Exam,Competitive Examination Notes for Download,Competitive Examination Notes Free Download,Competitive Examination Notes for U,Secretariat Assistant Exam Special Questions,Secretariat Assistant Questions,PSC Expected Questions From Kerala History,PSC Expected Questions From Indian History ,PSC Expected Questions From Geography,PSC Expected Questions From Information Technology,PSC Expected GK Questions in English Medium,PSC Expected Questions From Constitution of India,PSC Expected Questions From Biology, PSC Expected Questions From Chemistry ,PSC Expected Questions From Physics , PSC Expected Questions From Astrology,renaissance in Kerala PSC Questions,
PSC Expected Questions From Kerala History | PSC Expected Questions From Indian History | PSC Expected Questions From Geography | PSC Expected Questions From Information Technology | PSC Expected GK Questions in English Medium | PSC Expected Questions From Constitution of India | PSC Expected Questions From Biology | PSC Expected Questions From Chemistry | PSC Expected Questions From Physics | PSC Expected Questions From Astrology | Renaissance in Kerala PSC Questions | Competitive Examination Expected General Knowledge Questions Expected Questions for IAS Examinations | Expected Questions for IPS Examinations | Expected Questions for Bank Examination | Expected Questions for UPSC Examinations | Expected Questions for SSC Examinations | Expected Questions for LDC Examination | Expected Questions for Teaching Post Examinations | KERALA PSC UNIVERSITY ASSISTANT EXAMINATION QUESTIONS | PSC UNIVERSITY ASSISTANT EXAMINATION QUESTIONS | KERALA PSC UNIVERSITY ASSISTANT EXPECTED EXAMINATION QUESTIONS | PSC UNIVERSITY ASSISTANT EXPECTED EXAMINATION QUESTIONS
-----------------
2206. In which country the first employment exchange was established?
(a) France (b) India (c) USA (d) China
Answer :- USA
2207. Metro railway was started in:
(a) China (b) USA (c) Japan (d) England
Answer :- England
2208. The technique of writing was invented by...... civilization.
(a) Sumerian (b) Egyptian (c) Inca (d) Chinese
Answer :- Sumerian
2209. Printing was discovered by ...... civilization:
(a) Chinese (b) Mesopotamian (c) Egyptian (d) Sumerian
Answer :- Chinese
2210. Printing press was discovered by:
(a) England (b) Germany (c) France (d) Italy
Answer :- Germany
2211. Decimal system was originated in:
(a) China (b) India (c) Greece (d) Egypt
Answer :- India
2212. In which country the first telephone exchange was established?
(a) USA (b) UK (c) France (d) Germany
Answer :- UK
2213. Railway was started in:
(a) Germany (b) France (c) England (d) Spain
Answer :- England
2214. Which civilization made solar calendar for the first time?
(a) Chinese (b) Mesopotamian (c) Sumerian (d) Egyptian
Answer :- Egyptian
2215. Which civilization made lunar calendar for the first time?
(a) Mesopotamian (b) Chinese (c) Egyptian (d) Sumerian
Answer :- Chinese
2216. Industrial revolution was started in:
(a) Russia (b) Italy (c) Germany (d) England
Answer :- England
2217. In which country Green Revolution was started?
(a) Mexico (b) Philippines (c) USA (d) France
Answer :- Mexico
2218. The first Asian country to start Green Revolution:
(a) Japan (b) India (c) Philippines (d) China
Answer :- Philippines
2219. Which country discovered paper?
(a) China (b) Britain (c) France (d) Italy
Answer :- China
2220. In which country the first news paper in the world was published?
(a) Japan (b) China (c) Britain (d) Sweden
Answer :- China

Share

Mashhari

Post A Comment:

Warning message
ഈ സൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഈ സൈറ്റിന്റെയോ അനുബന്ധ സൈറ്റുകളുടെയോ പേരിൽ പണം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും. ഈ സൈറ്റിനോ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള സൈറ്റുകൾക്കോ ആ ഇടപാടുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെ പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിനെ അറിയിക്കുക. വിലാസം :- keralaapschelper@gmail.com or SMS me on 8547883412