തിണകൾ

Share it:

പഴന്തമിഴ് പാട്ടാനുസരിച്ചു സംഘകാലത്ത്  ദക്ഷിണേധ്യയിലെ ജനവാസയോഗ്യമായാ സ്ഥലങ്ങളെ ''5" തിണകൾ ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

1.കുറുഞ്ചി: പർവത പ്രദേശം
കേരളത്തിലെ മലനാട് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് സംഘകാലത്ത് കുറുഞ്ചി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ താമസക്കാർ "വേട്ടുവർ'' എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു.

2.മുല്ലൈ:
കാട്ടുപ്രേദേശങ്ങൾ,കുന്നുകൾ,പുൽമേടുകൾ,എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.ഇവിടുത്തെ താമസക്കാർ "ആയർ","ഇടയർ" എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു.

3.പാലൈ:
പാഴ്നിലമായ മണൽ പ്രദേശം.ഇതിലെ വ്യക്തികൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊള്ളയടിച്ചു ജീവിചിരുന്നവരായിരുന്നു.

4.മരുതം:
കൃഷി ചെയ്യുന്ന നാട്ടു പ്രദേശങ്ങൾ.കൂടുതൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദി പ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ തിണയിലായിരുന്നു.കേരളത്തിൽ ഇടനാട് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് സംഘകാലത്ത് മരുതം തിണയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.ഇവിടുത്തെ താമസക്കാർ "ഉഴവർ" എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

5.നെയ്തൽ:
സമുദ്ര തീരങ്ങളും തീരപ്രദേശവും.
ഇവരുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ മീൻ പിടുത്തം.ഇവിടുത്തെ താമസക്കാർ "പരട്ടവർ","മീനവർ" എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.

Share it:

History

KERALA

Post A Comment:

1 comments:

  1. Thank you for sharing good contents.It's really helpful for me to learn good topics and various gk in english.

    ReplyDelete