സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ [Social Welfare Schemes] - 04

PSC Malayalam Questions and Answers | Kerala PSC Malayalam Questions and Answers | KPSC Malayalam Questions and Answers | Malayalam GK Questions for PSC Exam | Malayalam Expected Questions for PSC Exam | Malayalam GK Questions for Kerala PSC Exam | Malayalam Expected Questions for Kerala PSC Exam | LDC Malayalam Questions | പി.എസ്.സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ | കേരള പി.എസ്.സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servent Malayalam Questions | Lower Division Clerk Malayalam Questions | PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions | Kerala PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | Kerala PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions |
 ----------------
തൊഴിൽരഹിത വേതനം 
-----------------------
1. 1982 മുതൽ നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങി.

2. പ്രതിമാസം 120 രൂപയാണ് വേതനം.

3. 18 നും 35 നും മധ്യേ പ്രായമുള്ള തൊഴിൽരഹിതരായ യുവതീ-യുവാക്കൾക്ക് താത്കാലിക ധനസഹായമായാണ് ഇത് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തീട്ടുള്ളത്.

4. അപേക്ഷകരുടെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 12,000 രൂപയിൽ കവിയരുത്.

5. അപേക്ഷകർ SSLC പാസായവരും (പൊതു വിഭാഗത്തിന്) എമ്പ്ലോയിമെന്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരും ആയിരിക്കണം. 

Related Post

Previous
Next Post »