സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ [Social Welfare Schemes] - 02

Share it:
PSC Malayalam Questions and Answers | Kerala PSC Malayalam Questions and Answers | KPSC Malayalam Questions and Answers | Malayalam GK Questions for PSC Exam | Malayalam Expected Questions for PSC Exam | Malayalam GK Questions for Kerala PSC Exam | Malayalam Expected Questions for Kerala PSC Exam | LDC Malayalam Questions | പി.എസ്.സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ | കേരള പി.എസ്.സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servent Malayalam Questions | Lower Division Clerk Malayalam Questions | PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions | Kerala PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | Kerala PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions |
 ----------------
രാജ്യത്തെ ബഹുഭുരിപക്ഷം ക്ഷേമപദ്ധതികളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവയടങ്ങുന്ന തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലും മേൽനോട്ടത്തിലും നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന ക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ വിവിധ പെൻഷനുകളാണ്. അവ

കർഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ 
1980 മാർച്ച്‌ മുതലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കർഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ നല്കാൻ ആരംഭിച്ചത്. പ്രതിമാസം 600 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പെൻഷൻ തുക. 60 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ കർഷകത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിബോർഡിൽ അംഗത്വമുള്ളവർക്കാണ് പെൻഷന് അർഹത. വാർഷിക വരുമാനം 11,000 രൂപയിൽ കവിയാനും പാടില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായി 10 വർഷമായി സ്ഥിരതാമസം ഉള്ള  ആളാവണം അപേക്ഷകൻ.
Share it:

PSC Exam Notes

Social Welfare Schemes

Post A Comment:

0 comments: