കേരളം [Facts about Kerala] - 03

Share it:
PSC Malayalam Questions and Answers | Kerala PSC Malayalam Questions and Answers | KPSC Malayalam Questions and Answers | Malayalam GK Questions for PSC Exam | Malayalam Expected Questions for PSC Exam | Malayalam GK Questions for Kerala PSC Exam | Malayalam Expected Questions for Kerala PSC Exam | LDC Malayalam Questions | പി.എസ്.സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ | കേരള പി.എസ്.സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servent Malayalam Questions | Lower Division Clerk Malayalam Questions | PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions | Kerala PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | Kerala PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions |
 ----------------
21. കോർപ്പറേഷൻ :- 6

22. നഗരസഭകൾ :- 86

23. ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത് :- 152

24. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് :- 941

25. ജനസംഖ്യ :- 3,34,06,061 [2011 സെൻസസ്]

26. ജനസാന്ദ്രത :- 860/ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ

27. സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം :- 1084/ 1000

28. സാക്ഷരത :- 94 ശതമാനം

29. സ്ത്രീ സാക്ഷരത :-92.07 ശതമാനം

30. പുരുഷ സാക്ഷരത :- 96.11 ശതമാനം 
Share it:

KERALA

PSC Exam Notes

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ കേരളം

Post A Comment:

0 comments: