ഡിഫ്രാക്ഷൻ [Diffraction]

Share it:
PSC Malayalam Questions and Answers | Kerala PSC Malayalam Questions and Answers | KPSC Malayalam Questions and Answers | Malayalam GK Questions for PSC Exam | Malayalam Expected Questions for PSC Exam | Malayalam GK Questions for Kerala PSC Exam | Malayalam Expected Questions for Kerala PSC Exam | LDC Malayalam Questions | പി.എസ്.സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ | കേരള പി.എസ്.സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servent Malayalam Questions | Lower Division Clerk Malayalam Questions | PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions | Kerala PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | Kerala PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions |
 ----------------

  • സൂക്ഷമങ്ങളായ അതാര്യവസ്തുക്കളെ ചുറ്റി പ്രകാശം വളയുകയോ വ്യാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസമാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ.
  • നിഴലുകൾ ക്രമരഹിതമായി കാണപ്പെടുന്നത്തിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം.
  • സൂര്യനുചുറ്റുമുള്ള വലയം കാണപ്പെടുന്നത്തിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം.
  • CD [Compact Disc]യിൽ കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണങ്ങൾക്ക് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം.
Share it:

Physics

പ്രകാശം

Post A Comment:

0 comments: