വയലാര്‍ അവാര്‍ഡ് Part 4

Share it:
PSC Malayalam Questions and Answers | Kerala PSC Malayalam Questions and Answers | KPSC Malayalam Questions and Answers | Malayalam GK Questions for PSC Exam | Malayalam Expected Questions for PSC Exam | Malayalam GK Questions for Kerala PSC Exam | Malayalam Expected Questions for Kerala PSC Exam | LDC Malayalam Questions | പി.എസ്.സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ | കേരള പി.എസ്.സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servent Malayalam Questions | Lower Division Clerk Malayalam Questions | PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions | Kerala PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | Kerala PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions |
 ----------------
2009
എം. തോമസ് മാത്യു മാരാർ - ലാവണ്യാനുഭവത്തിന്റെ യുക്തി ശില്പം
2010
വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി, ചാരുലത(കവിതാ സമാഹാരം)
2011
കെ.പി. രാമനുണ്ണി , ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകം
2012
അക്കിത്തം ,അന്തിമഹാകാലം
2013
പ്രഭാവർമ്മ ,ശ്യാമമാധവം
2014
കെ.ആർ. മീര ,ആരാച്ചാർ
2015
സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ, മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം
2016
യു.കെ.കുമാരൻ , തക്ഷൻകുന്ന് സ്വരൂപം
2017
ടി.ഡി.രാമകൃഷ്ണൻ ,സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി
2018
2019
2020
വയലാര്‍ അവാര്‍ഡ് Part 1 വയലാര്‍ അവാര്‍ഡ് Part 2 വയലാര്‍ അവാര്‍ഡ് Part 3 വയലാര്‍ അവാര്‍ഡ് Part 4
Share it:

കല

പുരസ്കാരങ്ങൾ/അവാർഡുകൾ

സാഹിത്യം

Post A Comment:

0 comments: