ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ - 01

Share it:
PSC Malayalam Questions and Answers | Kerala PSC Malayalam Questions and Answers | KPSC Malayalam Questions and Answers | Malayalam GK Questions for PSC Exam | Malayalam Expected Questions for PSC Exam | Malayalam GK Questions for Kerala PSC Exam | Malayalam Expected Questions for Kerala PSC Exam | LDC Malayalam Questions | പി.എസ്.സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ | കേരള പി.എസ്.സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servent Malayalam Questions | Lower Division Clerk Malayalam Questions | PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions | Kerala PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | Kerala PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions | 
--------------------------------
നൈജർ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ്.പക്ഷേ, നൈജീരിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് ബ്രിട്ടണിൽ നിന്നാണ്.
വന്ദേമാതരം ആദ്യമായി ആലപിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം 1896 ലേതാണ്. ജനഗണമന ആലിച്ചത് 1911 ലേതും.


Share it:

Expected Malayalam Questions

ആശയക്കുഴപ്പം?

Post A Comment:

0 comments: