ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ - 01

PSC Malayalam Questions and Answers | Kerala PSC Malayalam Questions and Answers | KPSC Malayalam Questions and Answers | Malayalam GK Questions for PSC Exam | Malayalam Expected Questions for PSC Exam | Malayalam GK Questions for Kerala PSC Exam | Malayalam Expected Questions for Kerala PSC Exam | LDC Malayalam Questions | പി.എസ്.സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ | കേരള പി.എസ്.സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servent Malayalam Questions | Lower Division Clerk Malayalam Questions | PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions | Kerala PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | Kerala PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions | 
--------------------------------
നൈജർ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ്.പക്ഷേ, നൈജീരിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് ബ്രിട്ടണിൽ നിന്നാണ്.
വന്ദേമാതരം ആദ്യമായി ആലപിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം 1896 ലേതാണ്. ജനഗണമന ആലിച്ചത് 1911 ലേതും.


Advertise Here, Check Rates

Comments

Subscribe Now and Get Professional Articles Directly in your inbox

Flag Counter

Popular Posts