Navigation

PSC Examination Expected Questions - 234

LDC Classroom,LDC Operation Vijay,Thozhilvartha Harisree,thozhilvartha,thozhilveedhi,LDC Exam Special Questions,LDC Questions,PSC LDC Questions,kerala psc LDC Questions,LDC Expected Questions,psc LDC Expected Questions,keralapsc LDC Expected Questions,ldc Previous Questions,psc ldc Previous Questions,kerala dc Previous Questions,LDC Study materials,LDC free Study materials,LDC Study materials download, LDC free Study materials download,PSC Expected Questions,Keralapsc Expected Questions,Kerala PSC Expected Questions,UPSC Expected Questions,SSC Expected Questions,Expected Questions for PSC Exams,Expected Questions for SSC,Expected Questions for RRB,LDC Examination Expected Questions , LGS Classroom,LGS Operation Vijay,Thozhilvartha Harisree,thozhilvartha,thozhilveedhi,LGS Exam Special Questions,LGS Questions,PSC LGS Questions,kerala psc LGS Questions,LGS Expected Questions,psc LGS Expected Questions,keralapsc LGS Expected Questions,LGS Previous Questions,psc dc Previous Questions,kerala dc Previous Questions,LDC Study materials,LGS free Study materials,LGS Study materials download, LGS free Study materials download,PSC Expected Questions,Keralapsc Expected Questions,Kerala PSC Expected Questions,UPSC Expected Questions,SSC Expected Questions,Expected Questions for PSC Exams,Expected Questions for SSC,Expected Questions for RRB,LGS Examination Expected Questions,Competitive Examination Notes,Competitive Examination Notes for LDC,Competitive Examination Notes for IAS,Competitive Examination Notes HSST,Competitive Examination Notes for PSC Exam,Competitive Examination Notes for IPS, Competitive Examination Notes for SSC Exam,Competitive Examination Notes for RRB Exam,Competitive Examination Notes for Download,Competitive Examination Notes Free Download,Competitive Examination Notes for U,
PSC Examination Expected Questions | Kerala PSC Examination Expected Questions | Expected Questions for PSC Examination | Expected Questions for Competitive Examinations | Expected Questions for IAS Examinations | Expected Questions for IPS Examinations | Expected Questions for Bank Examination | Expected Questions for UPSC Examinations | Expected Questions for SSC Examinations | Expected Questions for LDC Examination | Expected Questions for Teaching Post Examinations | Expected Questions for Secretariat Assistant
-----------------
1. The maximum number of members to elected to the Rajya Sabha from the States and Union Territories?
A] 250
B] 238
C] 245
D] 246
ANSWER :- 238
2. Which schedule of the Constitution was added by the first amendment of the Constitution?
A] 7th
B] 8th
C] 9th
D] 10th
ANSWER :- 9th 
3. Under which Article of the Indian Constitution a citizen can approach the High Court if he has been denied Fundamental Rights?
A] 220
B] 222
C] 226
D] 331
ANSWER :- 226
4. In which Article of Constitution the Election Commission is formed in India?
A] 320
B] 226
C] 318
D] 324
ANSWER :- 324 
5. The Panjayath Raj is included in the?
A] Union List

B] State List
C] Concurrent List
D] Residuary List
ANSWER :- State List 
6. Which Schedule contains Panjayath Raj?
A] 11th
B] 12th
C] 15th
D] 9th
ANSWER :- 11th 
7. Which Part of the Constitution contains emergency provisions?
A] XIV
B] XV
C] XVI

D] XVII
ANSWER :- XVII  
8. Which Part of Constitution contain about Election?
A] X
B] XI
C] XIII
D] XV
ANSWER :- XV
9. Who is the counter part of Attornery General in the State?
A] Solicitor General
B] Accountant General
C] Advocate General
D] Auditor General
ANSWER :- Advocate General
10. Under which Article of the Constitution is the President's Rule introduced in a State due to the failure of the constitutional machinery?
A] 350
B] 360
C] 352
D] 356
ANSWER :- 356 

Share

Mashhari

Post A Comment:

0 comments:

Warning message
ഈ സൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഈ സൈറ്റിന്റെയോ അനുബന്ധ സൈറ്റുകളുടെയോ പേരിൽ പണം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും. ഈ സൈറ്റിനോ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള സൈറ്റുകൾക്കോ ആ ഇടപാടുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെ പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിനെ അറിയിക്കുക. വിലാസം :- keralaapschelper@gmail.com or SMS me on 8547883412