കാർബണ്‍ (C)

Share it:
PSC Malayalam Questions and Answers | Kerala PSC Malayalam Questions and Answers | KPSC Malayalam Questions and Answers | Malayalam GK Questions for PSC Exam | Malayalam Expected Questions for PSC Exam | Malayalam GK Questions for Kerala PSC Exam | Malayalam Expected Questions for Kerala PSC Exam | LDC Malayalam Questions | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servent Malayalam Questions | Lower Division Clerk Malayalam Questions | PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions | Kerala PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | Kerala PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions |
----------------
മൂലകങ്ങളെ അറിയാം


കണ്ടുപിടിച്ചവർ :- പൗരാണികം 
അവസ്ഥ :- ഖരം ഗ്രാഫൈറ്റ്, വജ്രം എന്നിവ പ്രധാനപ്പെട്ട രൂപാന്തരങ്ങളാണ് 
കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം :- ## 
ആറ്റോമിക നമ്പർ :- 6 
ആറ്റോമിക മാസ് :- 12.011 
സാന്ദ്രത :- 
ഗ്രാഫൈറ്റ് 3.513 g/cm3
വജ്രം 2.26 g/cm3
Electro Negativity :- 2.55 
Melting Point :- 
വജ്രം - 3547 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
ഗ്രാഫൈറ്റ് - 3730 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
Boiling Point :- 4827 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
അയോണികരണ ഊർജ്ജം :- 1086.2 
ഐസോടോപ്പുകളുടെ എണ്ണം :- 8 
പ്രത്യേകതകൾ 
1. എല്ലാ ജീവികളിലും കാണപ്പെടുന്ന അലോഹം 
2. പൗരാണിക കാലം മുതൽ അറിയപ്പെടുന്നു.
3. കരി എന്നർഥമുള്ള carbo എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നും പേര് ലഭിച്ചു.
-------------------------
Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.
Share it:

മൂലകങ്ങളെ അറിയാം

Post A Comment:

0 comments: