ബെറിലിയം (Be)

Share it:
PSC Malayalam Questions and Answers | Kerala PSC Malayalam Questions and Answers | KPSC Malayalam Questions and Answers | Malayalam GK Questions for PSC Exam | Malayalam Expected Questions for PSC Exam | Malayalam GK Questions for Kerala PSC Exam | Malayalam Expected Questions for Kerala PSC Exam | LDC Malayalam Questions | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servent Malayalam Questions | Lower Division Clerk Malayalam Questions | PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions | Kerala PSC Last Grade Servent Malayalam Questions | Kerala PSC Lower Division Clerk Malayalam Questions |
----------------
മൂലകങ്ങളെ അറിയാം

കണ്ടുപിടിച്ചവർ :- നിക്കോളാസ് ലൂയി വാക്വലിൻ  
അവസ്ഥ :- ഖരം 
കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം :- 1798 
ആറ്റോമിക നമ്പർ :- 4

ആറ്റോമിക മാസ് :- 9.01218

സാന്ദ്രത :-  1.8477 g/cm3
Electro Negativity :- 1.57 
Melting Point :- 1278 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
Boiling Point :- 2970  ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
അയോണികരണ ഊർജ്ജം :- 899.4 
ഐസോടോപ്പുകളുടെ എണ്ണം :- 6 
പ്രത്യേകതകൾ 
1. തിളക്കത്തോടുകൂടിയ വെളുത്തനിറമുള്ള ലോഹം.
2. ലോഹവും അതിന്റെ സംയുക്തങ്ങളും വിഷകരമാണ് .
3. 1978-ൽ ഫ്രാൻസിൽ കണ്ടെത്തി.
4. പ്രധാന ധാതുവായ ബെറിൻ എന്നർത്ഥമുള്ള Beryllos എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നും പേര് ലഭിച്ചു.
-------------------------
Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.
Share it:

മൂലകങ്ങളെ അറിയാം

Post A Comment:

0 comments: