നവീന ശിലായുഗം

Share it:
നവീന ശിലായുഗം (Neolitic / New Stone Age )
6,000 - 3,000 ബി.സി 
1. മിനുസപ്പെടുത്തിയതും മൂർച്ചയുള്ളതുമായ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു.
2. തീ കണ്ടുപിടിച്ചു.
3. കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു.
4. ഗ്രാമങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു.
5. നെല്ല്, ഗോതമ്പ്, ബാർലി തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്തു തുടങ്ങി.
6. മഴു കണ്ടുപിടിച്ചു.
7. ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചു.
-------------------------
Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.
Share it:

PSC Exam Notes

ശിലായുഗം

Post A Comment:

0 comments: