മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ - 01

Share it:
Renaissance of Kerala Brahmananda Swami Sivayogi | Chattampi Swami | Sree Nar ayana Guru | Vagbhatananda | Thycaud Ayya | Ayya Vaikundar | Poikayil Yohannan (Kumara Guru)Ayyankali | Pandit Karuppan | Mannathu Padmanabhan | V.T.Bhattathirippad | Dr. Palpu | Kumaranasan | Vakkom Moulavi | Blessed Kuriako se Elias Chavara | PSC Renaissance of Kerala | Kerala PSC Questions Renaissance of Kerala
-------------------------------------------------------------
1. ചങ്ങനാശ്ശേരി ക്കടുത്തുള്ള പെരുന്നയിൽ 1878 ജനുവരി 2 തിയതി ജനിച്ചു.


2. അച്ഛൻ വാകത്താനത്ത് നീലമന ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരി.
3. അമ്മ ചിറമറ്റത്ത് പാർവതി അമ്മ.
4. ആദ്യകാല പേര് :- പത്മനാഭ പിള്ള 
5. താലികെട്ട് കല്യാണത്തിന് (പ്രായം ആകുന്നതിന് മുൻപേ നടത്തുന്ന കല്യാണം) എതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച കേരള സാമുദായിക പരിഷ്കർത്താവ്‌.
6. 1902-ൽ വിവാഹം തൃക്കൊടി ത്താനം മേച്ചോട്ട് വീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മ (1912-ൽ ടൈഫോയിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു.)
7. 1910-ൽ പെരുന്നയിൽ കരയോഗമന്ദിരം പണികഴിപ്പിച്ചു.
8. 1913-ൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ താലൂക്ക് നായർ സമാജം രൂപീകരിച്ചു.
9. 1914 ഒക്ടോബർ 31-ന് പെരുന്നയിൽ മന്നത്തുവീട്ടിൽ 14 യുവാക്കൾ ചേർന്ന് നായർ സമുദായ ഭൃത്യജനസംഘം രൂപീകരിച്ചു.


10. പൂനെയിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സംഘടനയായ 'സർവന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യാ സൊസൈറ്റി'യുടെ  ചുവടു പിടിച്ചാണ് ഭൃത്യജനസംഘം രൂപീകരിച്ചത്.

11. സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് കെ.കേളപ്പൻ 
12. സ്ഥാപക സെക്രട്ടറി മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ.
13. 1915-ൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ വച്ചു നടന്ന സമസ്ത കേരള നായർ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിതമായി.
14. 1915-ൽ NSS -ന്റെ ആദ്യ സ്കൂൾ കോട്ടയത്തെ കറുകച്ചാലിൽ സ്ഥാപിതമായി.
15. നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ മുൻഗാമിയായി അറിയപ്പെടുന്നത്  ഭൃത്യജനസംഘം ആണ്.
-------------------------
Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.
Share it:

Renaissance

Post A Comment:

0 comments: