പോലീസ് ഭരണഘടകങ്ങളും അധികാരികളും

Share it:
PSC Malayalam Questions and Answers  | പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിൾ പരീക്ഷ | നന്നായി പഠിക്കാം | Last Grade Servent Malayalam Questions | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servant Questions | പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | LDC Malayalam Questions | PSC Malayalam QuestionsExpected Malayalam GK QuestionsPSC Previous QuestionsPSC Malayalam GK Questions
--------------------------------------------------------
PSC Malayalam Questions and Answers - 099
--------------------------------------------------------
സംസ്ഥാനം :- ഡി.ജി.പി 
ഡിവിഷൻ :- ഐ.ജി 
റേഞ്ച് :- ഡി.ഐ.ജി 
പോലീസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് :- ഡി.എസ്.പി 
സബ്‌ ഡിവിഷൻ :- ഡി.വൈ.എസ്.പി 
സർക്കിൾ :- സി.ഐ 
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ :- എസ്.ഐ   


-------------------------
Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.
Share it:

Police

പരീക്ഷാ പരിശീലനം

പോലീസ്

Post A Comment:

0 comments: