മധ്യ ശിലായുഗം

Share it:
മധ്യ ശിലായുഗം (Mesolithic / Middle Stone Age )
8,000 - 6,000 ബി.സി
1. മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്താൻ ആരംഭിച്ചു.
2. ആദ്യമായി ഇണങ്ങിയ ജീവി നായയാണ്‌.
3. ഇക്കാലത്തെ ആയുധങ്ങൾ മൈക്രോലിത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറിയ ശിലായുധങ്ങൾ ആയിരുന്നു.
4. മൃഗങ്ങളുടെ തോലുകൾ കൂട്ടിചേർത്ത് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി.
5. ആറിഗ്നേഷൻ (ഫ്രാൻസ് ), ക്രോമാഗ്നണ്‍ വർഗക്കാർ, ഗ്രിമാൾഡി വർഗക്കാരും നിയാണ്ടർതാൽ മനുഷ്യരുടെ സമകാലീനരായിരുന്നു.
6. ഗോത്ര ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഈ മനുഷ്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നരഭോജികൾ ആയിരുന്നു.
7. ഇവർ കൈയിലുള്ള ശിലായുധം കൊണ്ട് താമസിച്ചിരുന്ന ഗുഹകളിൽ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ കോറിയിട്ടിരുന്നു.    
-------------------------
Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.
Share it:

PSC Exam Notes

ശിലായുഗം

Post A Comment:

0 comments: