അപരനാമങ്ങൾ - 014

Share it:
PSC Malayalam Questions and Answers | നന്നായി പഠിക്കാം | Last Grade Servent Malayalam Questions | LGS Malayalam Questions | Last Grade Servant Questions | പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | Kerala PSC Last Grade Servant Selected Questions | സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | LDC Malayalam Questions | PSC Malayalam QuestionsExpected Malayalam GK QuestionsPSC Previous QuestionsPSC Malayalam GK Questions | പോലീസ് പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങൾ  | അധ്യാപക പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങൾ
--------------------------------------------------------
അപരനാമങ്ങൾ - കേരളം 
and
PSC Malayalam Questions and Answers - 105
--------------------------------------------------------
1. കേരള വ്യാസൻ :- കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ 
2. കേരള കാളിദാസൻ :- വള്ളത്തോൾ
3. കേരള പാണിനി :- എ.ആർ.രാജരാജവർമ
4. കേരള മോപ്പിസാങ്ങ് :- തകഴി 
5. കേരള ഓർഫ്യുസ് :- ചങ്ങമ്പുഴ
6. കേരള ഇബ്സൻ :- എൻ.കൃഷ്ണപിള്ള 
7. കേരള സ്കോട്ട് :- സി.വി.രാമൻപിള്ള 

8. കേരള സ്പെൻസർ :- നിരണത്ത് രാമപ്പണിക്കർ

9. കേരള ഹെമിംങ് വേ :- എം.ടി.വാസുദേവൻ നായർ
10. കേരള തുളസീദാസ് :- വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ്      
-------------------------
Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.
Share it:

BDO

Kerala PSC Selected Questions

LDC

LGS

LPSA

Police

UPSA

VEO

അപരനാമങ്ങൾ

Post A Comment:

3 comments:

  1. കേരള കാളിദാസൻ കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാനാണ്

    ReplyDelete
  2. Kerala valmeeki anu .. Vallathol

    ReplyDelete
  3. കേരള ചോസർ ആരാണ്

    ReplyDelete