അപരനാമങ്ങൾ - 013

Share it:
| നന്നായി പഠിക്കാം | പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ |
--------------------------------------------------------
അപരനാമങ്ങൾ - മധ്യ ഇന്ത്യ 
--------------------------------------------------------
  1. സഹിറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ്‌ :- ബാബർ 
  2. ഷേർഖാൻ :- ഷേർഷ 
  3. ഫരീദ് :- ഷേർഷ 
  4. നാസിറുദ്ദീൻ മിർസ മുഹമ്മദ്‌ :- ഹുമയൂണ്‍
  5. ജലാലുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ്‌ :- അക്ബർ 
  6. മഹേഷ്ദാസ് :- ബീർബൽ 
  7. രാമതാണു പാണ്ഡേ  :- താൻസെൻ 
  8. സലിം രാജകുമാരൻ :-  ജഹാംഗീർ 
  9. മെഹ്റുനിസ :- നൂർജഹാൻ
  10. ഖുറം രാജകുമാരൻ :- ഷാജഹാൻ     

കേരളാ പി.എസ്.സി ഹെൽപർ പൊതുവിജ്ഞാനം by Email
Share it:

അപരനാമങ്ങൾ

Post A Comment:

0 comments: