കേരളം രാഷ്ട്രപതി ഭരണം

Share it:
നന്നായി പഠിക്കാം | പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ |
--------------------------------------------------------
ഭരണഘടന - 004 
--------------------------------------------------------

  • 1956 മാർച്ച്‌ 23 - 1957 ഏപ്രിൽ 4 
  • 1959 ജൂലൈ 31 - 1960 ഫിബ്രവരി 22 
  • 1964 സെപ്റ്റംബർ 10 - 1967 മാർച്ച്‌ 6 
  • 1970 ആഗസ്റ്റ് 4 - 1970 ഒക്ടോബർ 3 
  • 1979 ഡിസംബർ 5 - 1980 ജനുവരി 25 
  • 1981 ഒക്ടോബർ 21 - 1981 ഡിസംബർ 27 
  • 1982 മാർച്ച്‌ 17 - 1982 മെയ്‌ 23 
കേരളാ പി.എസ്.സി ഹെൽപർ പൊതുവിജ്ഞാനം by Email
Share it:

BDO

LDC

LGS

LPSA

UPSA

VEO

ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന

കേരളം

രാഷ്ട്രപതി

Post A Comment:

0 comments: