ജില്ലകളും നിലവിൽ വന്ന തിയതിയും

Share it:
LDC Expected Questions  LDC Old Questions LDC 2013-14 Expected Questions  LDC 2013-14 Questions HSST Social Studies Expected Questions | LGS Expected Questions | PSC Kerala History Questions | Kerala History Malayalam Questions and Answers | PSC Malayalam Questions and Answers | PSC History Questios and Answers
----------------------------------
ജില്ലകളും നിലവിൽ വന്ന തിയതിയും 
----------------------------------
ജില്ല 
       നിലവിൽ വന്ന തിയതി       
തിരുവനന്തപുരം 1949 ജൂലൈ 1 
കൊല്ലം 1949 ജൂലൈ 1 
കോട്ടയം 1949 ജൂലൈ 1 
തൃശൂർ 1949 ജൂലൈ 1 
കണ്ണൂർ 1957 ജനുവരി 1 
കോഴിക്കോട് 1957 ജനുവരി 1 
പാലക്കാട്‌ 1957 ജനുവരി 1 
ആലപ്പുഴ 1957 ആഗസ്റ്റ്‌ 17 
എറണാകുളം 1958 ഏപ്രിൽ 1 
മലപ്പുറം 1969 ജൂണ്‍ 1 
ഇടുക്കി 1972 ജനുവരി 26 
വയനാട് 1980 നവംബർ 1 
പത്തനംതിട്ട 1982 നവംബർ 1 
കാസർഗോഡ്‌ 1984 മെയ്‌ 24 Share it:

കേരളം

ജില്ല

Post A Comment:

0 comments: