ഫുട്ബോൾ

LDC Special Posts LDC Expected Questions LDC Questions LDC Old Questions LDC Special  LDC 2013 Questions LDC 2013-14 Expected Questions  LDC 2013-14 Questions 
----------------------------------
ഫുട്ബോൾ  
----------------------------------
ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കേരളാ പി.എസ് .സി ഹെല്പർ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവന്റ് പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നു. വായനക്കാരുടെ സഹകരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതിക്ഷയോടെ ....
1. FIFA World Cup ന്റെ ഉയരം എത്ര?
Answer :- 36 സെ.മീ 
2. FIFA World Cup ന്റെ ഭാരം എത്ര ?
Answer :- 4.97 കിലോഗ്രാം 
3. ആരാണ് FIFA World Cup രൂപകല്പന ചെയ്തത്?
Answer :- സിൽവിയോ ഗസനിഗ 
4. ആദ്യ Football World Cup നടന്നത് എവിടെവച്ച്?
Answer :- യുറുഗ്വേയ് 
5. ആദ്യം  Football World Cup വിജയിച്ച രാജ്യം?
Answer :- യുറുഗ്വേയ് 


6. Football World Cup ന്റെ പഴയ പേര് എന്ത്?
Answer :- യൂൾറിമെ കപ്പ്‌ 
7. Yulrime Cup നു പകരം FIFA World Cup നല്കി തുടങ്ങിയത് ഏതു വർഷം മുതലാണ്‌?
Answer :- 1974 
8. World Cup-ൽ ആദ്യത്തെ Hattric നേടിയ താരം?
Answer :- ബെർട്ട് പാറ്റെനോഡ് (1930)
9. FIFA യുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ? 
Answer :- സുറിച് 
10. 2018-ലെ FIFA World Cup നടക്കുന്നത് എവിടെവച്ച്?
Answer :- റഷ്യ 

Comments

Popular Posts

About This Site

KERALAPSCHELPER.com is an exclusive and useful site for all job seekers in Kerala and India. This site includes various types of Kerala PSC Previous, Kerala PSC Old questions with answers, Kerala PSC Model and Sample question papers and answers, Kerala PSC Malayalam Questions, Kerala PSC Examination Syllabus, Kerala PSC Rank Lists, Kerala PSC latest Notifications and Kerala PSC General Knowledge (gk) questions ,Kerala PSC maths and mental ability questions , Kerala PSC examination expected questions, Kerala PSC examination current affairs questions,Kerala PSC hall tickets,Kerala PSC interview and practical schedule details and many many more. This site provide also provide various govt jobs information all around the country. Also provide previous and model Bank Test questions with answers and IBPS CWE Bank Test Model Questions.TET questions and model etc.. Use it as a complete online study material.