മലയാളി മെമ്മോറിയൽ

Share it:
നന്നായി പഠിക്കാം | പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ |
----------------------------------------------------
മലയാളി മെമ്മോറിയൽ 
-----------------------------------------------------
തിരുവിതാംകൂറിലെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ അർഹതയുള്ള നാട്ടുകാർക്ക് നിയമനം നല്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ശ്രീമുലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന് മുൻപിൽ നല്കിയ ഭീമ ഹരജിയാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പതിനായിരത്തിലധികം പേർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഹരജി സമർപിക്കാൻ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തത് കെ.പി.ശങ്കര മേനോൻ , ജി.പി.പിള്ള എന്നിവരായിരുന്നു. ഇത് 1891-ലായിരുന്നു കേരളാ പി.എസ്.സി ഹെൽപർ പൊതുവിജ്ഞാനം by Email
Share it:

കേരള ചരിത്രം

മലയാളി മെമ്മോറിയൽ

Post A Comment:

0 comments: