ശിഷ്യരും ഗുരുക്കന്മാരും - 03

Share it:
നന്നായി പഠിക്കാം | പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ |
---------------------------------------------------------------------------------
ശിഷ്യരും ഗുരുക്കന്മാരും 
---------------------------------------------------------------------------------
21. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ - പ്ലേറ്റോ 
22. പ്ലേറ്റോ - സോക്രട്ടീസ് 
23. ബോധാനന്ദ സ്വാമികൾ - ശ്രീനാരായണ ഗുരു 
24. നിത്യചൈതന്യ യതി - നടരാജ ഗുരു 
25. ദേവന്മാരുടെ ഗുരു - ബ്രിഹസ്പതി 
26. അസുരന്മാരുടെ ഗുരു - ശുക്രാചാര്യർ 

കേരളാ പി.എസ്.സി ഹെൽപർ പൊതുവിജ്ഞാനം by Email
Share it:

ശിഷ്യരും ഗുരുക്കന്മാരും

Post A Comment:

0 comments: