ശിഷ്യരും ഗുരുക്കന്മാരും - 01

Share it:
നന്നായി പഠിക്കാം | പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ |
---------------------------------------------------------------------------------
ശിഷ്യരും ഗുരുക്കന്മാരും  
---------------------------------------------------------------------------------
1. ഗാന്ധിജി - ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ 
2. ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ - മഹാദേവ് ഗോവിന്ദ റാനടേ
3. വിവേകാനന്ദൻ -  ശ്രീരാമ  കൃഷ്ണ പരമഹംസർ 
4. ഹരി വിഷ്ണു കാമത്ത് - നേതാജി സുഭാഷ്‌ ചന്ദ്ര ബോസ് 
5. നേതാജി സുഭാഷ്‌ ചന്ദ്ര ബോസ്  - ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസ് 
6. പത്മപാദർ - ശങ്കരാചാര്യർ 
7. ശങ്കരാചാര്യർ - ഗോവിന്ദാചാര്യൻ 
8. ജമാലി - മഹാവീരൻ 
9. ചന്ദ്ര ഗുപ്ത മൗര്യൻ - ചാണക്യൻ 
10. കെ.എം.മുൻഷി - അരവിന്ദഘോഷ്

കേരളാ പി.എസ്.സി ഹെൽപർ പൊതുവിജ്ഞാനം by Email
Share it:

ശിഷ്യരും ഗുരുക്കന്മാരും

Post A Comment:

0 comments: